Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense / will be-shall be चा साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापर- चालू भविष्य काळ

Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense

 

या सदरामध्ये आपण मुख्य क्रियापदाबरोबर will / shall या  सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर चालू भविष्य काळामध्ये  कसा करावा याची विषयीची माहिती घेणार आहोत.

 या अगोदर आपण मुख्य क्रियापद म्हणून will / shall चा वापर कसा होतो याची माहिती घतलेली आहे

Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense

Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense in  Affirmative Sentences

विधानार्थी वाक्य

Subject + will be + main verb + ing 

We will be build.

They will be calling .

You will be speaking.

Vedant and Janhavi will be singing.

He will be thinking.

She will be building bridge.

Vedant will be singing song.

Janhavi will be speaking.

Baby will be crying.

She will be explaining method.

Ashwini will be submitting documents.

****************************

*************

Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense in Negative Sentences

साध्या  भविष्यकाळातील नकारार्थी वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदापुढे not या नकारार्थी शब्दाचा वापर करावा लागतो.

Subject + will + not + be + main verb + ing

will+not = won’t

I won’t be speaking.

We won’t be associating.

They won’t be compromising.

Prashant and Sonali won’t be concentrating.

You won’t be knowing.

She won’t taking.

He won’t managing.

Vedant won’t pulling.

********************************

*******************************

प्रश्नार्थक वाक्य 

Using will be-shall be as helping verb-Future Continuous Tense in Interrogative Sentences (Questions)

Will / Won’t + subject + be + main verb + ing ?

Will I be speaking?

Won’t we be associating?

Will they be suggesting?

Won’t you be continuing?

Will he be suppling?

Will she be explaining?

Won’t baby be crying?

Won’t Vedant be Singing?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Let’s Practice……………

1. I …. be continuing.

2. I won’t be ……. .

3. He won’t be ….. .

4. …… you be coming?

5. They …… be combining.

6. ……’t they be believing?

7. You …… be consulting.

8.  Will she be ……?

9. Won’t Ganesh be ……?

10. It won’t be ……. .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 टिप  :  I  व  we  या कर्त्यांसाठी  shall  हे रूप वापरण्याचा नियम असलातरी, सध्या  will  हेच रूप सर्व कर्त्यासोबत वापरले जाते.

अशाच पद्धतीने आपण दिलेल्या नियमांचा व सूत्रांचा वापर करून अधिकाधिक वाक्य स्वतः तयार करून बोलू शकतो लिहू शकतो त्याचा सराव करणे गरजेचे आहे.