How to Use “do-does”

https://5to12grammarclass.com/how-to-use-do-does/ ‎

In this article we’re going to know how to use “do-does” with the help of some sentences.

सदरामध्ये आपण मुख्य क्रियापदाबरोबर do,does या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर कसा करावा याची विषयीची माहिती घेणार आहोत.

या अगोदर आपण have/has या मुख्य क्रियापदांबरोबर do,does चा वापर कसा होतो याची माहिती घतलेली आहे.

………………………………………………………………………..Do --Does

साधा वर्तमान काळ

How to Use “do-does” in Simple Present Tense

Do/Does + main verb 

विधानार्थी वाक्यात  क्रियेला अधिक महत्त्व देण्यासाठी do/does चा वापर होतो.

I do speak.

They do change the activities.

She does identify.

Vedant does blame on friend.

…………………………………………………………………….

 सामान्य, दररोजची, सवयीची क्रिया असेल तर विधानार्थी वाक्यात do/does चा वापर होत नाही.

I think.

We build.

They call.

You speak.

Vedant and Janhavi Sing.

………………………………………………………………….

अशा वाक्यात तृत्तीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असल्यास मुख्य क्रियापद आला किंवा es प्रत्यय लागतो.

He thinks.

She builds bridge.

Vedant sings song.

Janhavi speaks.

Baby cries.

She explains method.

Ashwini submits documents.

…………………………………………………………………….

साध्या वर्तमान काळातील नकारार्थी वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदा अगोदर do / does चा वापर करावाच लागतो व त्यापुढे not या नकारार्थी शब्दाचा वापर करावा लागतो.

do + not = don’t 

does + not = doesn’t

don’t / doesn’t + main verb

I don’t speak.

We don’t associate.

They don’t compromise.

Prashant and Sonali don’t concentrate.

You don’t know.

She doesn’t take.

He doesn’t manage.

Vedant doesn’t pull.

………………………………………………………………….

साध्या वर्तमान काळातील प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदा अगोदर do / does चा वापर करावाच लागतो .

How to use “do-does in Interrogative Sentences

Do/Don’t Does/Doesn’t + subject + main verb

Do I speak?

Don’t we associate?

Do they suggest?

Don’t you continue?

Does he supply?

Does she explain?

Doesn’t baby cry?

Doesn’t Vedant Sing?

……………………………………………………………….

Let’s Practice……………

1. I …. continue.

2. I don’t ……. .

3. He doesn’t ……. .

4. …… you come?

5. They …… Combine.

6. ……n’t they believe?

7. You …… consult.

8. Does she …….?

9. Don’t Ganesh ……?

10. It doesn’t …… .

अशाच पद्धतीने आपण दिलेल्या नियमांचा सूत्रांचा वापर करून अधिकाधिक वाक्य स्वतः तयार करून बोलू शकतो लिहू शकतो त्याचा सराव करणे गरजेचे आहे.