How to Use “able to” as an Auxiliary with the main verb stem (V1) in the present tense.

In this lesson we will learn how to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This structure is used to indicate that the person acting is physically, mentally and legally capable of performing an action and is not dependent on others.

या सदरामध्ये आपण able to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) वर्तमान काळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करताना कार्य करणारी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व कायदेशीरपणे सक्षम आहे किंवा नाही तसेच त्यास इतरांवर अवलंबून रहावे लागत नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

****************************************************************How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Present Tense

होकारार्थी वाक्य

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in Affirmative Sentences

Subject + is / am / are + able to  + main verb (v1).

I am able to break.

I am able to clean.

I am able to compromise.

I am able to sing.

I am able to learn.

We are able to pay.

We are able to suggest.

We are able to accept.

We are able to excuse.

We are able to donate.

You are able to build.

You are able to make.

You are able to maintain.

You are able to protect.

You are able to submit.

He is able to continue.

He is able to enquire.

Vedant is able to play.

She is able to continue.

Janhavi is able to discuss.

She is able to combine.

It is able to jump.

The dog is able to run.

They are able to provide.

They are able to co-operate.

They are able to appoint.

Janhavi and Vedant are able to dance.

Prashant and Ashwini are able to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in

Negative Sentences

Subject + am/is/are + not + able to + main verb (v1).

I am not able to break.

I am not able to clean.

I am not able to compromise.

I am not able to sing.

I am able to learn.

We are not able to pay.

We are not able to suggest.

We are not able to accept.

We are not able to excuse.

We are not able to donate.

You are not able to build.

You are not able to make.

You are not able to maintain.

You are not able to protect.

You are not able to submit.

He is not able to continue.

He is not able to enquire.

Vedant is not able to play.

She is not able to continue.

Janhavi is not able to discuss.

She is not able to combine.

It is not able to jump.

The dog is not able to run.

They are not able to provide.

They are not able to co-operate.

They are not able to appoint.

Janhavi and Vedant are not able to dance.

Prashant and Ashwini are not able to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in Interrogative Sentence

Is/Am/Are + subject + able to + v 1?

Is/Am/Are + not + subject + able to +  v 1?

Am I able to break?

Am I able to clean?

Am I able to compromise?

Am I not able to sing?

Am I not able to learn?

Are we able to pay?

Are we able to suggest?

Are we able to accept?

Aren’t we able to excuse?

Aren’t we able to donate?

Are you able to build?

Are you able to make?

Are you able to maintain?

Aren’t you able to protect?

Aren’t you able to submit?

Is he able to continue?

Is he able to enquire?

Is Vedant able to play?

Isn’t she able to continue?

Isn’t Janhavi able to discuss?

Is she able to combine?

Is it able to jump?

Isn’t the dog able to run?

Are they able to provide?

Aren’t they able to co-operate?

Are they able to appoint?

Are Janhavi and Vedant able to dance?

Aren’t Prashant and Ashwini able to teach?

Leave a Comment