Learn How to Use “must” as an Auxiliary Verb with the root form (V1) of the Main Verb

Use "must" as an Auxiliary Verb with the root form (V1) of the Main Verb

In this lesson we will learn how to use “must” as an auxiliary verb with the root form (V1) of the main verb.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate that the doer of an action must do it or that it is absolutely necessary to do it.

या सदरामध्ये आपण “must” चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करणाऱ्याने ती केलीच पाहिजे किंवा ती करण्याची नितांत गरज आहे हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

*****************************************************  must- केलेच पाहिजे Use "must" as an Auxiliary Verb with the root form (V1) of the Main Verb

होकारार्थी वाक्य

Affirmative Sentences

Subject + must + main verb (v1).

I must break.

I must clean.

I must compromise.

I must sing.

I must learn.

We must pay.

We must suggest.

We must accept.

We must excuse.

We must donate.

You must build.

You must make.

You must maintain.

You must protect.

You must submit.

He must continue.

He must enquire.

Vedant must play.

She must continue.

Janhavi must discuss.

She must combine.

It must jump.

The dog must run.

They must provide.

They must co-operate.

They must appoint.

Janhavi and Vedant must dance.

Prashant and Ashwini must teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!should have

नकारार्थी वाक्य  

Negative Sentences

Subject + must not + main verb (v1).

must not = mustn’t = करायला नकोच 

टिप: mustn’t चा उच्चार काही ठिकाणी musn’t असा करतात पण स्पेलिंग mustn’t असेच योग्य आहे .

I mustn’t break.

I mustn’t clean.

I mustn’t compromise.

I mustn’t sing.

I mustn’t learn.

We mustn’t pay.

We mustn’t suggest.

We mustn’t accept.

We mustn’t excuse.

We mustn’t donate.

You mustn’t build.

You mustn’t make.

You mustn’t maintain.

You mustn’t protect.

You mustn’t submit.

He mustn’t continue.

He mustn’t enquire.

Vedant mustn’t play.

She mustn’t continue.

Janhavi mustn’t discuss.

She mustn’t combine.

It mustn’t jump.

The dog mustn’t run.

They mustn’t provide.

They mustn’t co-operate.

They mustn’t appoint.

Janhavi and Vedant mustn’t dance.

Prashant and Ashwini mustn’t teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

Interrogative Sentences 

must + subject + v 1?

mustn’t + subject + v 1?

Must I break?

Must I clean?

Must I compromise?

Mustn’t I sing?

Mustn’t I learn?

Must we pay?

Must we suggest?

Must we accept?

Mustn’t we excuse?

Must we donate?

Must you build?

Must you make?

Must you maintain?

Mustn’t you protect?

Mustn’t you submit?

Must he continue?

Must he enquire?

Must Vedant play?

Mustn’t she continue?

Mustn’t Janhavi discuss?

Must she combine?

Must it jump?

Mustn’t the dog run?

Must they provide?

Mustn’t they co-operate?

Must they appoint?

Must Janhavi and Vedant dance?

Mustn’t Prashant and Ashwini teach?

===============================

We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to get & express knowledge.

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.