How to use Have and Has as a helping verb (auxiliary)

 In this article we’re going to know how to use “have/has” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

आपण या अगोदर have/has  चा वापर मूळ क्रियापद म्हणून कसा करावा याचा अभ्यास केलेला आहे.
आजच्या सदरामध्ये आपण have/has चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.
क्रिया पूर्ण झालेली असून तिचा परिणाम बोलत असताना ती नजीकच्या काळात घडलेली असण्याची जाणीव होते तेव्हा अशा पद्धतीने have/has चा वापर करावा लागतो.

कर्ता जर एकवचनी प्रथमपुरुष( I ) व द्वितीयपुरुष( You )असेल तर व अनेकवचनी कर्ता असेल have चा वापर होतो..

”””””””””””””””””””””””””””””””’How to Use "have-has" as helping Verb

 

 Use of Have-

How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Sub.+ have + v3.
      V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I have bought.
2. I have taken.
3. You have cancelled.
4. You have learnt.
5. They have announced.
6. They have mistaken.
7. You have handled.
8. Vedant and Janhavi have compromised.
9. Prashant and Sonali have donated.
10. You have demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””””
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
       Subject + haven’t + past participle.

1. I haven’t bought.
2. I haven’t taken.
3. You haven’t cancelled.
4. You haven’t learnt.
5. They haven’t announced.
6. They haven’t mistaken.
7. You haven’t handled.
8. Vedant and Janhavi haven’t compromised.
9. Prashant and Sonali haven’tdonated.
10. You haven’t demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””’
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences
    Have/Haven’t + subject + p.p.(v3)? 

1. Have I bought ?
2. Have I taken ?
3. Have you cancelled ?
4. Haven’t you learnt ?
5. Have they announced ?
6. Haven’t they mistaken ?
7. You have handled ?
8. Haven’t Vedant and Janhavi compromised ?
9. Have Prashant and Sonali donated ?
10. Have You demanded ?
”””””””””””””””””””””””””””””””’
Has चा वापर-        How to use “has”

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी he,she,it असेल तर has वापरतात.
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Subject + has + past participle.

She has advertised.
Janhavi has directed.
He has replied.
Vedant has announced.
It has come.
Lion has roared.
Ganesh has concentrated.
He has co-operated.
Sonali has discussed.
She has submitted.
*******************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
  Subject + hasn’t + past participle.
She hasn’t advertised.
Janhavi hasn’t directed.
He hasn’t replied.
Vedant hasn’t announced.
It hasn’t come.
Lion hasn’t roared.
Ganesh hasn’t concentrated.
He hasn’t co-operated.
Sonali hasn’t discussed.
She hasn’t submitted.
*********************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences (questions)
     Has/Hasn’t + subject + past participle?
Has she advertised ?
Has Janhavi directed ?
Has he replied ?
Has Vedant  announced ?
Has it come ?
Hasn’t lion roared ?
Has Ganesh concentrated ?
Hasn’t he co-operated ?
Has Sonali  discussed ?
Hasn’t she submitted ?

अशाच पद्धतीची इंग्रजी व्याकरण व इंग्रजी स्पिकिंग साठी आवश्यक असणारी पायाभूत माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला विजीट करा

Leave a Comment