How to use have been /has been as helping verb.  

have been /has been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा

How to use have been /has been as helping verb.  

In this article we’re going to know how to use “have been/has been” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

आपण या अगोदर have/has चा वापर मूळ क्रियापद म्हणून कसा करावा याचा अभ्यास केलेला आहे

आजच्या सदरामध्ये आपण have been /has been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया काही काळापासून नित्य घडत आलेली आहे व ती पुढेही घडणार आहे हे दाखवण्यासाठी  have been /has been चा वापर करावा लागतो.

1. have beenचा वापर 

कर्ता जर एकवचनी प्रथमपुरुष( I ) व द्वितीयपुरुष( You )असेल तर व अनेकवचनी कर्ता असेल have been चा वापर होतो..

”””””””””””””””””””””””””’

 How to use “have been” in Affirmative sentences

Sub.+ have been  + v +ing

1. I have been bringing.

2. I have been singing.

3. You have been neglecting.

4. You have been co-operating.

5. They have been enjoying.

6. They have been handling.

7. You have been advising.

8. Vedant and Janhavi have been donating.

9. Prashant and Sonali have been consulting.

10. You have been maintaining.

11. We have been trying.

””””””””””””””””””””””””””””””””’

 How to use “have been” in Negative sentences

Subject + haven’t been + v + ing

1. I haven’t been bringing.

2. I haven’t been singing.

3. You haven’t been neglecting.

4. You haven’t been co-operating.

5. They haven’t been enjoying.

6. They haven’t been handling.

7. You haven’t been advising.

8. Vedant and Janhavi haven’t been donating.

9. Prashant and Sonali haven’t been consulting.

10. You haven’t been maintaining

11.  We  haven’t been trying.

”””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “have been” in Interrogative sentences

Have/Haven’t + subject + been + V+ing

1. Have I been taking ?

2. Have I been discussing ?

3. Have you been operating ?

4. Haven’t you been studying ?

5. Haven’t they been begining ?

6. Have they been promising ?

7. You have been submitting ?

8. Haven’t Vedant and Janhavi been inviting ?

9. Have Prashant and Sonali been replying ?

10. Have You been demanding ?

11. Have we been announcing ?

”””””””””””””””””””””””””””’

2.Has been चा वापर..

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी he,she,it असेल तर has been वापरतात.

How to use “has been” in Affirmative sentences

Subject + has + been +V+ing

She has been selecting.

Janhavi has been repeating.

He has been operating.

Vedant has been inviting.

It has been crying.

Ganesh has been replying.

He has been submitting.

Sonali has been demanding .

She has been working.

””””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “has been” in Negative sentences

Subject + hasn’t been + V +in

She hasn’t been advertising.

Janhavi hasn’t been directing.

He hasn’t been replying.

Vedant hasn’t been announcing.

It hasn’t been coming.

Lion hasn’t been roaring.

Ganesh hasn’t been concentrating.

He hasn’t been co-operating.

Sonali hasn’t been discussing.

She hasn’t been submitting.

””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “has been” in  Interrogative sentences (questions)

Has/Hasn’t + subject + been + V+ing ?

Has she been advertising?

Has Janhavi been directing?

Has he been replying ?

Has Vedant been announcing ?

Has it been coming ?

Hasn’t lion been roaring ?

Has Ganesh been concentrating ?

Hasn’t he been co-operating ?

Has Sonali been discussing ?

Hasn’t she been submitting ?

”””””””””””””””””””””””””””

अशाच पद्धतीची इंग्रजी व्याकरण व इंग्रजी स्पिकिंग साठी आवश्यक असणारी पायाभूत माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला विजीट करा.

https://5to12grammarclass.com/

 

 

 

 

How to use Have and Has as a helping verb (auxiliary)

How to Use "have-has" as helping Verb

 In this article we’re going to know how to use “have/has” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

आपण या अगोदर have/has  चा वापर मूळ क्रियापद म्हणून कसा करावा याचा अभ्यास केलेला आहे.
आजच्या सदरामध्ये आपण have/has चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.
क्रिया पूर्ण झालेली असून तिचा परिणाम बोलत असताना ती नजीकच्या काळात घडलेली असण्याची जाणीव होते तेव्हा अशा पद्धतीने have/has चा वापर करावा लागतो.

कर्ता जर एकवचनी प्रथमपुरुष( I ) व द्वितीयपुरुष( You )असेल तर व अनेकवचनी कर्ता असेल have चा वापर होतो..

”””””””””””””””””””””””””””””””’How to Use "have-has" as helping Verb

 

 Use of Have-

How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Sub.+ have + v3.
      V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I have bought.
2. I have taken.
3. You have cancelled.
4. You have learnt.
5. They have announced.
6. They have mistaken.
7. You have handled.
8. Vedant and Janhavi have compromised.
9. Prashant and Sonali have donated.
10. You have demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””””
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
       Subject + haven’t + past participle.

1. I haven’t bought.
2. I haven’t taken.
3. You haven’t cancelled.
4. You haven’t learnt.
5. They haven’t announced.
6. They haven’t mistaken.
7. You haven’t handled.
8. Vedant and Janhavi haven’t compromised.
9. Prashant and Sonali haven’tdonated.
10. You haven’t demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””’
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences
    Have/Haven’t + subject + p.p.(v3)? 

1. Have I bought ?
2. Have I taken ?
3. Have you cancelled ?
4. Haven’t you learnt ?
5. Have they announced ?
6. Haven’t they mistaken ?
7. You have handled ?
8. Haven’t Vedant and Janhavi compromised ?
9. Have Prashant and Sonali donated ?
10. Have You demanded ?
”””””””””””””””””””””””””””””””’
Has चा वापर-        How to use “has”

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी he,she,it असेल तर has वापरतात.
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Subject + has + past participle.

She has advertised.
Janhavi has directed.
He has replied.
Vedant has announced.
It has come.
Lion has roared.
Ganesh has concentrated.
He has co-operated.
Sonali has discussed.
She has submitted.
*******************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
  Subject + hasn’t + past participle.
She hasn’t advertised.
Janhavi hasn’t directed.
He hasn’t replied.
Vedant hasn’t announced.
It hasn’t come.
Lion hasn’t roared.
Ganesh hasn’t concentrated.
He hasn’t co-operated.
Sonali hasn’t discussed.
She hasn’t submitted.
*********************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences (questions)
     Has/Hasn’t + subject + past participle?
Has she advertised ?
Has Janhavi directed ?
Has he replied ?
Has Vedant  announced ?
Has it come ?
Hasn’t lion roared ?
Has Ganesh concentrated ?
Hasn’t he co-operated ?
Has Sonali  discussed ?
Hasn’t she submitted ?

अशाच पद्धतीची इंग्रजी व्याकरण व इंग्रजी स्पिकिंग साठी आवश्यक असणारी पायाभूत माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला विजीट करा

How to Use “have-has” as Main Verb/”have-has” चा वापर

How to Use "have-has" as helping Verb

 

In this article we’re going to know how to use do, does as main verb with the help of some sentences.

How to Use "have-has" as Main Verb

“have, has” चा वापर  काही वेळेस मुख्य क्रियापद म्हणून केला जातो, नकारार्थी व प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये साह्यकारी क्रियापद म्हणून do, does, did, will यांचा वापर करावा लागतो.

भविष्यकाळातील वाक्यांसाठी have किंवा has बरोबर will चा वापर होतो.

 Have व has चा वापर रोजच्या इंग्रजी बोलण्यामध्ये कसा करावा याची माहिती आपण या सदरामध्ये घेणार आहोत.

त्याच्यासाठी आपण रोजच्या वापरातील काही वाक्यांचा वापर करणार आहोत व त्याचा सरावही करणार आहोत.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Have चा वापर // Using Have (as main verb)      

 1. कर्ता प्रथमपुरुषी ( I ) किंवा द्वितीयपुरुषी एकवचनी( you )असेल तर

             How to Use “have-has” as Main Verb in Affirmative sentences.

                 होकारार्थी वाक्य

   I + have + object / noun

   You + have + object / noun                                      

                                               have — ( कर्त्या )कडे  आहे .

                                             will have — ……कडे असेल .

I have four notebooks.

I have a red pen.

I have an idea.

I have a profit.

I will have a permission.

You have a dream.

You have knowledge.

You have good nature.

You will have a computer.

You will have a good job.

………………………………………………………………….

How to Use “have-has” as Main Verb in Negative sentences

 I + do not/ did not + have + object / noun             

don’t have — …..कडे नाही . 

didn’t have — ….कडे नव्हते .

won’t have — ….कडे नसेल.

I don’t have four notebooks.

I don’t have a red pen.

I don’t have an idea.

I don’t have a profit.

I didn’t have a permission.

You didn’t have a dream.

You didn’t have knowledge.

You didn’t have good nature.

You won’t have a computer.

You won’t have a good job.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””

How to Use “have-has” as Main Verb in Interrogative sentences/questions

Do I have a red pen?

Do I have an idea?

Do you have a profit?

Will I have a permission?

Did you have a dream?

Did you have knowledge?

Did I have good nature?

Will you have a computer?

Will you have a good job?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरुषी अनेकवचनी कर्त्याबरोबर have चा वापर केला जातो.

How to Use “have-has” as Main Verb in  Affirmative sentences

     होकारार्थी वाक्य

    Plural subject + have + object/ noun

We have four notebooks.

We will have a red pens.

They have an idea.

They will have a profit.

You have a permission.

You have a dream.

We have knowledge.

They have good nature.

You will have a computer.

You have a good job.

……………………………………………………………….

How to Use “have-has” as Main Verb in  Negative sentences

   नकारार्थी वाक्य   

We don’t have four notebooks.

We won’t have a red pens.

They didn’t have an idea.

They don’t have a profit.

You  won’t have a permission.

You didn’t have a dream.

We don’t have knowledge.

They won’t have good nature.

You didn’t have a computer.

You don’t have a good job.

”””””””””””””””””””””””””””””””’

How to Use “have-has” as Main Verb in Interrogative sentences / Questions

  प्रश्नार्थक वाक्य

Will we have a red pens?

Do they have an idea?

Will they have a profit?

Do you have a permission?

Don’t you have a dream?

Do we have knowledge?

Didn’t they have good nature?

Won’t you have a computer?

Did you have a good job?

”””””””””””””””””””””””””’

 Has चा वापर // Use of has

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी असेल तर has चा वापर करावा

  How to Use “have-has” as Main Verb in Affirmative sentences    

 होकारार्थी वाक्य        

has — ….कडे आहे .

She has a house.

He has stock.

She has many relatives.

Vedant has objection.

Janhavi has skill.

He has success.

…………………………………………………………….

भविष्यकाळात कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी असेल तर will चा सहाय्यक क्रियापद म्हणून वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She will have a house.

He will have stock.

She will have many relatives.

Vedant will have objection.`

Janhavi will have skill.

He will have success.

”””””””””””””””””””’

 Has चा वापर असलेल्या वाक्यांचा नकारार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्यात रूपांतर करताना वर्तमानकाळात does चा सहाय्यक क्रियापद म्हणून वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She doesn’t have a house.

Does he have stock?

She doesn’t have any relatives.

Doesn’t Vedant have objection?

Does Janhavi have skill?

He doesn’t have success.

”””””””””””””””””””””””””””””’

Has चा वापर असलेल्या वाक्यांचा नकारार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्यात रूपांतर करताना भूतकाळात did चा वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She didn’t have a house.

Did he have stock?

She didn’t have any relatives.

Didn’t Vedant have objection?

Did Janhavi have skill?

He didn’t have success.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Let’s Practice…. ++++++++++++++++++++++++++++++++

Use have, has and complete the following sentences and learn How to Use “have-has” as Main Verb.

I ……  neighbour.

I don’t …… doubt.

You …… freedom.

You don’t …… stability.

They …… problem.

We don’t …… stock.

Does Seeta …… relief?

Vedant …… interest.

Janhavi doesn’t …… account.

He ….. faith.

She …… camera.

Does she …… privacy?

They will …… flat.

We will …… ambition.

He will …… agreement.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ही माहिती जेव्हा have व has मुख्य क्रियापद म्हणून वापरले जाते, तेव्हा कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात व वाक्यांमध्ये बदल कसे होतात याविषयी आहे…..