How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb

In this lesson we will learn how to use “will have to” as an auxiliary verb with the verb base (V1) to tell future actions.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

The verb uses this construction to indicate whether or not an action is to be done in the future. In such a structure, the auxiliary verb will is used.

या सदरामध्ये आपण will have to चा वापर क्रियापद म्हणून क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भविष्यकाळातील क्रिया सांगण्यासाठी कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

 त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

 क्रिया करणाऱ्यास एखादी क्रिया भविष्य काळात करावी लागणार आहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात. अश्या रचनेत will या साह्यकारी क्रियापदाचा वापर होतो.

_______________________How to Use "will have to" as an Auxiliary Verb in

होकारार्थी वाक्य

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + will + have to + v1.

I will have to break.

I will have to clean.

I will have to compromise.

I will have to sing.

I will have to learn.

We will have to pay.

We will have to suggest.

We will have to accept.

We will have to excuse.

We will have to donate.

You will have to build.

You will have to make.

You will have to maintain.

You will have to protect.

You will have to submit.

They will have to provide.

They will have to co-operate.

They will have to appoint.

Janhavi and Vedant will have to dance.

Prashant and Ashwini will have to teach.

He will have to continue.

He will have to enquire.

Vedant will have to play.

She will have to continue.

Janhavi will have to discuss.

She will have to combine.

It will have to jump.

The dog will have to run.

__________________________________

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Negative Sentences

नकारार्थी वाक्यांमध्ये will + not हे साह्यकारी क्रियापद  वापरावे.

Subject + will + not + have to + v1.

will + not = won’t

I won’t have to break.

I won’t have to clean.

I won’t have to compromise.

I won’t have to sing.

I won’t have to learn.

We won’t have to pay.

We won’t have to suggest.

We won’t have to accept.

We won’t have to excuse.

We won’t have to donate.

You won’t have to build.

You won’t have to make.

You won’t have to maintain.

You won’t have to protect.

You won’t have to submit.

They won’t have to provide.

They won’t have to co-operate.

They won’t have to appoint.

Janhavi and Vedant won’t have to dance.

Prashant and Ashwini won’t have to teach.

He won’t have to continue.

He won’t have to enquire.

Vedant won’t have to play.

She won’t have to continue.

Janhavi won’t have to discuss.

She won’t have to combine.

It won’t have to jump.

The dog won’t have to run.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Interrogative Sentences 

 Will + subject + have to + v 1?

Will I have to break?

Will I have to clean?

Will I have to compromise?

Will I have to not learn?

Will we have to pay?

Will we have to suggest?

Will we have to accept?

Will we have to donate?

Will you have to build?

Will you have to make?

Will you have to maintain?

Will they have to provide?

Will they have to appoint?

Will Janhavi and Vedant have to dance?

Will he have to continue?

Will he have to enquire?

Will Vedant have to play?

Will she have to combine?

Will it have to jump?

_________________________________

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Negative Interrogative Sentences 

Won’t + s + have to + v1?

Won’t I have to not sing?

Won’t we have to excuse?

Won’t you have to protect?

Won’t you have to submit?

Won’t they have to co-operate?

Won’t Prashant and Ashwini have to teach?

Won’t she have to continue?

Won’t Janhavi have to discuss?

Won’t the dog have to run?

===============================

On this blog, we are trying to provide innovative and practical information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

 या ब्लॉगवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

     तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

How to Use “going to” as Auxiliary Verb

going to in past tense

In this lesson we will learn how to use “going to” as a verb with the verb root (V1).

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate whether an action will happen immediately and definitely in the future.

**********************************going to 

या सदरामध्ये आपण going to चा वापर  क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया भविष्यकाळात लगेचच आणि निश्चितपणे घडणारआहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

*****************************************************

होकारार्थी वाक्य

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + am/is/are + going to + v1.

I am going to break.

I am going to clean.

I am going to compromise.

I am going to sing.

I am going to learn.

We are going to pay.

We are going to suggest.

We are going to accept.

We are going to excuse.

We are going to donate.

You are going to build.

You are going to make.

You are going to maintain.

You are going to protect.

You are going to submit.

He is going to continue.

He is going to enquire.

Vedant is going to play.

She is going to continue.

Janhavi is going to discuss.

She is going to combine.

It is going to jump.

The dog is going to run.

They are going to provide.

They are going to co-operate.

They are going to appoint.

Janhavi and Vedant are going to dance.

Prashant and Ashwini are going to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Negative Sentences

Subject + am/is/are + not + going to + v1.

I am not going to break.

I am not going to clean.

I am not going to compromise.

I am not going to sing.

I am not going to learn.

We are not going to pay.

We are not going to suggest.

We are not going to accept.

We are not going to excuse.

We are not going to donate.

You are not going to build.

You are not going to make.

You are not going to maintain.

You are not going to protect.

You are not going to submit.

He is not going to continue.

He is not going to enquire.

Vedant is not going to play.

She is not going to continue.

Janhavi is not going to discuss.

She is not going to combine.

It is not going to jump.

The dog is not going to  run.

They are not going to provide.

They are not going to co-operate.

They are not going to appoint.

Janhavi and Vedant are not going to dance.

Prashant and Ashwini are not going to teach.

********************Simple Future Tense

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Interrogative Sentences 

 Am/Is/Are + subject + going to + v 1?

 Am/Is/Are + not + subject + v 1?

Am I going to break?

Am I going to clean?

Am I going to compromise?

Am I going to not sing?

Am I going to not learn?

Are we going to pay?

Are we going to suggest?

Are we going to accept?

Aren’t we going to excuse?

Are we going to donate?

Are you going to build?

Are you going to make?

Are you going to maintain?

Aren’t you going to protect?

Aren’t you going to submit?

Is he going to continue?

Is he going to enquire?

Is Vedant going to play?

Isn’t she going to continue?

Isn’t Janhavi going to discuss?

Is she going to combine?

Is it going to jump?

Isn’t the dog going to run?

Are they going to provide?

Aren’t they going to co-operate?

Are they going to appoint?

Are Janhavi and Vedant going to dance?

Aren’t Prashant and Ashwini going to teach?

===============================

   We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

 

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense.

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

     In this lesson we will learn how to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the future tense.
We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.
This structure is used to indicate whether or not the person performing an action may or may not be physically, mentally and legally competent, and that he or she is not dependent on others.

या सदरामध्ये आपण able to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भविष्य काळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.
त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.
एखादी क्रिया करताना कार्य करणारी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व कायदेशीरपणे सक्षम असेल  किंवा नसेल तसेच त्यास इतरांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.
********************************

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

होकारार्थी वाक्य
1. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Affirmative Sentences
Subject + will be + able to  + main verb (v1).

I will be able to break.
I will be able to clean.
I will be able to compromise.
I will be able to sing.
I will be able to learn.
We will be able to pay.
We will be able to suggest.
We will be able to accept.
We will be able to excuse.
We will be able to donate.
You will be able to build.
You will be able to make.
You will be able to maintain.
You will be able to protect.
You will be able to submit.
He will be able to continue.
He will be able to enquire.
Vedant will be able to play.
She will be able to continue.
Janhavi will be able to discuss.
She will be able to combine.
It will be able to jump.
The dog will be able to run.
They will be able to provide.
They will be able to co-operate.
They will be able to appoint.
Janhavi and Vedant will be able to dance.
Prashant and Ashwini will be able to teach.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य
2. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Negative Sentences
Subject + will + not + be + able to + main verb (v1).
will not = won’t

I won’t be able to break.
I won’t be able to clean.
I won’t be able to compromise.
I won’t be able to sing.
I won’t be able to learn.
We won’t be able to pay.
We won’t be able to suggest.
We won’t be able to accept.
We won’t be able to excuse.
We won’t be able to donate.
You won’t be able to build.
You won’t be able to make.
You won’t be able to maintain.
You won’t be able to protect.
You won’t be able to submit.
He won’t be able to continue.
He won’t be able to enquire.
Vedant won’t be able to play.
She won’t be able to continue.
Janhavi won’t be able to discuss.
She won’t be able to combine.
It won’t be able to jump.
The dog won’t be able to run.
They won’t be able to provide.
They won’t be able to co-operate.
They won’t be able to appoint.
Janhavi and Vedant won’t be able to dance.
Prashant and Ashwini won’t be able to teach.
********************

प्रश्नार्थक वाक्य
3. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Interrogative Sentence
Will + subject + be + able to + v 1?
Won’t + subject + be + able to +  v 1?

Will I be able to break?
Will I be able to clean?
Will I be able to compromise?
Won’t I be able to sing?
Won’t I able to learn?
Will we be able to pay?
Will we be able to suggest?
Will we be able to accept?
Won’t we be able to excuse?
Won’t we be able to donate?
Will you be able to build?
Will you be able to make?
Will you be able to maintain?
Won’t you be able to protect?
Won’t you be able to submit?
Will he be able to continue?
Will he be able to enquire?
Will Vedant be able to play?
Won’t she be able to continue?
Won’t Janhavi be able to discuss?
Will she be able to combine?
Will it be able to jump?
Won’t the dog be able to run?
Will they be able to provide?
Won’t they be able to co-operate?
Will they be able to appoint?
Will Janhavi and Vedant be able to dance?
Won’t Prashant and Ashwini be able to teach?

How to use will/shall as main verbs

https://5to12grammarclass.com/how-to-use-will-shall-as-main-verb/ ‎

In this article we’re going to know How to use will / shall as main verbs in daily English.

    या सदरामध्ये आपण रोजच्या बोलण्यात will / shall चा वापर कसा करावा या विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.

       will / shall  ही वर्तमानकाळात वापरली जाणारी रूपे आहेत.

       will/ shall are used in Future Tense as main verbs as well as Helping Verbs.

 https://5to12grammarclass.com/how-to-use-will-shall-as-main-verb/ ‎

1. Shall    चा वापर = साध्या वर्तमानकाळातील वाक्यात करता एकवचनी प्रथम पुरुषी ( I ) किंवा अनेकवचनी प्रथम पुरुषी (we) असेल तर shall  चा वापर करावा. 

     

          1. How to use shall in Affirmative Statements.

               होकारार्थी विधाने

               subject + will + be + noun / object.

I shall be a teacher.

I shall be a doctor.

I shall be an honest officer.

We shall be partners.

We shall be advisers.

We shall be directors.

”””””””””””””””””””””””””’      

          2. How to use shall in Negative statements

         नकारार्थी विधाने

          Subject + shall  + not + be + noun / main verb/ object

                                      ( shall + not = shan’t)

I shan’t be a teacher.

I shan’t be a doctor.

I shan’t be an honest officer.

We shan’t be partners.

We shan’t be advisers.

We shan’t be directors.

””””””””””””””””””””””””””””’                                                     

       3. How to use shall in Verbal questions

         shall / shan’t  + subject + be + noun./ main verb/ object

  Shall I be a teacher?                                                    

  Shan’t I be an honest 

  Shall I be a doctor?                                               

  Shan’t we be partners?

  Shall I be an honest officer?

  Shall we be with sister?

  Shall we be advisers?

  Shall we be directors?

””””””””””””””””””””””””””””

 टिप  :   I  व  we  या कर्त्यांसाठी  shall  हे रूप वापरण्याचा नियम असलातरी सध्या  will  हेच रूप सर्व कर्त्यासोबत वापरले जाते.

   eg. 1. I will be a teacher.

         2. We will be teachers.

”””””””””””””””””””””””””””’        

 2.   Use of Will  

        Will चा वापर 

   कर्ता जर एकवचनी द्वितीयपुरुषी , तृतीयपुरुषी किंवा अनेकवचनी द्वितीय किंवा तृतीय पुरुषी असेल तर will चा वापर करतात.

        1. How to use will in Affirmative Statements.

         होकारार्थी विधाने. 

          Subject + will + be  + noun / main verb/ object 

You will be a teacher.

You will be reporters.                       

They will be teachers.

Prashant and Sonali will be in Kolhapur.

Lion and tiger will be come.

He will be with us tomorrow.

She will be go.

””””””””””””””””””””””””””””””

           2. How to use will in Negative statements.

               नकारार्थी विधाने.

               Subject + will + not + noun/ main verb/ object.

      will + not  = won’t

You won’t be a teacher. 

You won’t be reporters.

They won’t be teachers.

Prashant and Sonali won’t be in Kolhapur.

Lion and tiger won’t be come.

 He won’t be with us tomorrow.

She won’t be go.                                           

””””””””””””””””””””””””””””’                                                         

         3. How to use will in  Verbal questions.

         Will  + subject + be + noun/ main verb/ object ?

Will you be a teacher?

Will you be reporters?

Will they be teachers?

Will Prashant and Sonali  be in Kolhapur?

Will lion and tiger be come?

Won’t she be with us tomorrow?

Won’t he be go?

”””””””””””””””””””””””””””””

टीप.. you  हे द्वितीय पुरुषी कर्त्याचे रूप एकवचन व अनेकवचन दोन्ही मध्ये वापरले जाते.

   Let’s Practice :

    Use shall, will, shan’t, won’t properly in the following sentences.

1. I ….. be a captain.

2. ….. I be a captain?

3. He ….. be a lawyer.

4. ….. he be a lawyer?

5. They …..be painters.

6. ….. they be painters?

7. You ….. be collectors.

8. …… you be collectors?

9. You ….. be a president.

10. …… you be a president?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

             अशा पद्धतीने वाचण्याचा, लिहिण्याचा सराव केल्यास आपणही सहज इंग्रजी बोलू शकतो.