How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb

In this lesson we will learn how to use “will have to” as an auxiliary verb with the verb base (V1) to tell future actions.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

The verb uses this construction to indicate whether or not an action is to be done in the future. In such a structure, the auxiliary verb will is used.

या सदरामध्ये आपण will have to चा वापर क्रियापद म्हणून क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भविष्यकाळातील क्रिया सांगण्यासाठी कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

 त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

 क्रिया करणाऱ्यास एखादी क्रिया भविष्य काळात करावी लागणार आहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात. अश्या रचनेत will या साह्यकारी क्रियापदाचा वापर होतो.

_______________________How to Use "will have to" as an Auxiliary Verb in

होकारार्थी वाक्य

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + will + have to + v1.

I will have to break.

I will have to clean.

I will have to compromise.

I will have to sing.

I will have to learn.

We will have to pay.

We will have to suggest.

We will have to accept.

We will have to excuse.

We will have to donate.

You will have to build.

You will have to make.

You will have to maintain.

You will have to protect.

You will have to submit.

They will have to provide.

They will have to co-operate.

They will have to appoint.

Janhavi and Vedant will have to dance.

Prashant and Ashwini will have to teach.

He will have to continue.

He will have to enquire.

Vedant will have to play.

She will have to continue.

Janhavi will have to discuss.

She will have to combine.

It will have to jump.

The dog will have to run.

__________________________________

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Negative Sentences

नकारार्थी वाक्यांमध्ये will + not हे साह्यकारी क्रियापद  वापरावे.

Subject + will + not + have to + v1.

will + not = won’t

I won’t have to break.

I won’t have to clean.

I won’t have to compromise.

I won’t have to sing.

I won’t have to learn.

We won’t have to pay.

We won’t have to suggest.

We won’t have to accept.

We won’t have to excuse.

We won’t have to donate.

You won’t have to build.

You won’t have to make.

You won’t have to maintain.

You won’t have to protect.

You won’t have to submit.

They won’t have to provide.

They won’t have to co-operate.

They won’t have to appoint.

Janhavi and Vedant won’t have to dance.

Prashant and Ashwini won’t have to teach.

He won’t have to continue.

He won’t have to enquire.

Vedant won’t have to play.

She won’t have to continue.

Janhavi won’t have to discuss.

She won’t have to combine.

It won’t have to jump.

The dog won’t have to run.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Interrogative Sentences 

 Will + subject + have to + v 1?

Will I have to break?

Will I have to clean?

Will I have to compromise?

Will I have to not learn?

Will we have to pay?

Will we have to suggest?

Will we have to accept?

Will we have to donate?

Will you have to build?

Will you have to make?

Will you have to maintain?

Will they have to provide?

Will they have to appoint?

Will Janhavi and Vedant have to dance?

Will he have to continue?

Will he have to enquire?

Will Vedant have to play?

Will she have to combine?

Will it have to jump?

_________________________________

How to Use “will have to” as an Auxiliary Verb in Negative Interrogative Sentences 

Won’t + s + have to + v1?

Won’t I have to not sing?

Won’t we have to excuse?

Won’t you have to protect?

Won’t you have to submit?

Won’t they have to co-operate?

Won’t Prashant and Ashwini have to teach?

Won’t she have to continue?

Won’t Janhavi have to discuss?

Won’t the dog have to run?

===============================

On this blog, we are trying to provide innovative and practical information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

 या ब्लॉगवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

     तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.