How to Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense.

In this lesson we will learn how to use going to as a verb with the verb base (V1) in the past tense.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate whether an action was or was not going to happen in the past.

या सदरामध्ये आपण going to चा वापर क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भूतकाळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया भूतकाळात घडणार होती  किंवा नव्हती हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************going to in past tense

होकारार्थी वाक्य

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Affirmative Sentences

Subject + was/were + going to + v1.

I was going to break.

I was going to clean.

I was going to compromise.

I was going to sing.

I was going to learn.

We were going to pay.

We were going to suggest.

We were going to accept.

We were going to excuse.

We were going to donate.

You were going to build.

You were going to make.

You were going to maintain.

You were going to protect.

You were going to submit.

He was going to continue.

He was going to enquire.

Vedant was going to play.

She was going to continue.

Janhavi was going to discuss.

She was going to combine.

It was going to jump.

The dog was going to run.

They were going to provide.

They were going to co-operate.

They were going to appoint.

Janhavi and Vedant were going to dance.

Prashant and Ashwini were going to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Negative Sentences

Subject + was/were + not + going to + v1.

I was not going to break.

I was not going to clean.

I was not going to compromise.

I was not going to sing.

I was not going to learn.

We were not going to pay.

We were not going to suggest.

We were not going to accept.

We were not going to excuse.

We were not going to donate.

You were not going to build.

You were not going to make.

You were not going to maintain.

You were not going to protect.

You were not going to submit.

He was not going to continue.

He was not going to enquire.

Vedant was not going to play.

She was not going to continue.

Janhavi was not going to discuss.

She was not going to combine.

It was not going to jump.

The dog was not going to  run.

They were not going to provide.

They were not going to co-operate.

They were not going to appoint.

Janhavi and Vedant were not going to dance.

Prashant and Ashwini were not going to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Interrogative Sentences 

 Was/Were + subject + going to + v 1?

 Was/Were + not + subject + v 1?

Was I going to break?

Was I going to clean?

Was I going to compromise?

Wasn’t I going to not sing?

Was I going to not learn?

Were we going to pay?

Were we going to suggest?

Were we going to accept?

Weren’t we going to excuse?

Were we going to donate?

Were you going to build?

Were you going to make?

Were you going to maintain?

Weren’t you going to protect?

Weren’t you going to submit?

Was he going to continue?

Was he going to enquire?

Was Vedant going to play?

Wasn’t she going to continue?

Wasn’t Janhavi going to discuss?

Was she going to combine?

Was it going to jump?

Wasn’t the dog going to run?

Were they going to provide?

Weren’t they going to co-operate?

Were they going to appoint?

Were Janhavi and Vedant going to dance?

Weren’t Prashant and Ashwini going to teach?

===============================

    We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

 

 

 

How to Use “going to” as Auxiliary Verb

going to in past tense

In this lesson we will learn how to use “going to” as a verb with the verb root (V1).

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate whether an action will happen immediately and definitely in the future.

**********************************going to 

या सदरामध्ये आपण going to चा वापर  क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया भविष्यकाळात लगेचच आणि निश्चितपणे घडणारआहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

*****************************************************

होकारार्थी वाक्य

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + am/is/are + going to + v1.

I am going to break.

I am going to clean.

I am going to compromise.

I am going to sing.

I am going to learn.

We are going to pay.

We are going to suggest.

We are going to accept.

We are going to excuse.

We are going to donate.

You are going to build.

You are going to make.

You are going to maintain.

You are going to protect.

You are going to submit.

He is going to continue.

He is going to enquire.

Vedant is going to play.

She is going to continue.

Janhavi is going to discuss.

She is going to combine.

It is going to jump.

The dog is going to run.

They are going to provide.

They are going to co-operate.

They are going to appoint.

Janhavi and Vedant are going to dance.

Prashant and Ashwini are going to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Negative Sentences

Subject + am/is/are + not + going to + v1.

I am not going to break.

I am not going to clean.

I am not going to compromise.

I am not going to sing.

I am not going to learn.

We are not going to pay.

We are not going to suggest.

We are not going to accept.

We are not going to excuse.

We are not going to donate.

You are not going to build.

You are not going to make.

You are not going to maintain.

You are not going to protect.

You are not going to submit.

He is not going to continue.

He is not going to enquire.

Vedant is not going to play.

She is not going to continue.

Janhavi is not going to discuss.

She is not going to combine.

It is not going to jump.

The dog is not going to  run.

They are not going to provide.

They are not going to co-operate.

They are not going to appoint.

Janhavi and Vedant are not going to dance.

Prashant and Ashwini are not going to teach.

********************Simple Future Tense

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “going to” as Auxiliary Verb in Interrogative Sentences 

 Am/Is/Are + subject + going to + v 1?

 Am/Is/Are + not + subject + v 1?

Am I going to break?

Am I going to clean?

Am I going to compromise?

Am I going to not sing?

Am I going to not learn?

Are we going to pay?

Are we going to suggest?

Are we going to accept?

Aren’t we going to excuse?

Are we going to donate?

Are you going to build?

Are you going to make?

Are you going to maintain?

Aren’t you going to protect?

Aren’t you going to submit?

Is he going to continue?

Is he going to enquire?

Is Vedant going to play?

Isn’t she going to continue?

Isn’t Janhavi going to discuss?

Is she going to combine?

Is it going to jump?

Isn’t the dog going to run?

Are they going to provide?

Aren’t they going to co-operate?

Are they going to appoint?

Are Janhavi and Vedant going to dance?

Aren’t Prashant and Ashwini going to teach?

===============================

   We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.