How to Use “used to” as an Auxiliary Verb

In this lesson we will learn how to use “used to” as an auxiliary verb with the root form (V1) of the main verb.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to show that an action was a regular or habitual action in the past of the person doing it.

या सदरामध्ये आपण used to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

    त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

    एखादी क्रिया कार्य करणाऱ्या व्यक्तीची भूतकाळातील नियमित घडणारी क्रिया किंवा सवयीची क्रिया होती हे  दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

****************************************************************

होकारार्थी वाक्य

How to Use “used to” as an Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + used to + main verb (v1).

I used to meet.

I used to clean.

I used to compromise.

I used to sing.

I used to learn.

We used to pay.

We used to suggest.

We used to accept.

We used to excuse.

We used to donate.

You used to build.

You used to make.

You used to maintain.

You used to protect.

You used to submit.

He used to continue.

He used to enquire.

Vedant used to play.

She used to continue.

Janhavi used to discuss.

She used to combine.

It used to jump.

The dog used to run.

They used to provide.

They used to co-operate.

They used to appoint.

Janhavi and Vedant used to dance.

Prashant and Ashwini used to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “used to” as an Auxiliary Verb in Negative Sentences

Subject + did + not + use to + main verb (v1).

I didn’t use to meet.

I didn’t use to clean.

I didn’t use to compromise.

I didn’t use to sing.

I didn’t use to learn.

We didn’t use to pay.

We didn’t use to suggest.

We didn’t use to accept.

We didn’t use to excuse.

We didn’t use to donate.

You didn’t use to build.

You didn’t use to make.

You didn’t use to maintain.

You didn’t use to protect.

You are not able to submit.

He didn’t use to continue.

He didn’t use to enquire.

Vedant didn’t use to play.

She didn’t use to continue.

Janhavi didn’t use to discuss.

She didn’t use to combine.

It didn’t use to jump.

The dog didn’t use to run.

They didn’t use to provide.

They didn’t use to co-operate.

They didn’t use to appoint.

Janhavi and Vedant didn’t use to dance.

Prashant and Ashwini didn’t use to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “used to” as an Auxiliary Verb in Interrogative Sentence

Did + subject + use to + v 1?

Did I use to break?

Did I use to clean?

Did I use to compromise?

Did I use to sing?

Did I use to learn?

Did we use pay?

Did we use to suggest?

Did we use to accept?

Did we use to excuse?

Did we able to donate?

Did you use to build?

Did you use to make?

Did you use to maintain?

Did you use to protect?

Did you use to submit?

Did he use to continue?

Did he use to enquire?

Did Vedant use to play?

Did she use to continue?

Did Janhavi use to discuss?

Did she use to combine?

Did it use to jump?

Did the dog use to run?

Did they use to provide?

Did they use to co-operate?

Did they use to appoint?

Did Janhavi and Vedant use to dance?

Did Prashant and Ashwini use to teach?

How to Use “would like to”

Use "would like to"

In this lesson, we’ll learn more about how to use “would like to” as an auxiliary verb.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to show whether or not the person doing the action wants to.

     सदरामध्ये आपण would like to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

    त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

    एखादी क्रिया करताना कार्य करणाऱ्या व्यक्तीची इच्छा आहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

****************************************************************Use "would like to"

होकारार्थी वाक्य

How to Use “would like to” in Affirmative Sentences

Subject + would like to + main verb (v1).

I would like to dance.

I would like to clean.

I would like to compromise.

I would like to sing.

I would like to learn.

We would like to pay.

We would like to suggest.

We would like to accept.

We would like to excuse.

We would like to donate.

You would like to build.

You would like to make.

You would like to maintain.

You would like to protect.

You would like to submit.

He would like to continue.

He would like to enquire.

Vedant would like to play.

She would like to continue.

Janhavi would like to discuss.

She would like to combine.

It would like to jump.

The dog would like to run.

They would like to provide.

They would like to co-operate.

They would like to appoint.

Janhavi and Vedant would like to dance.

Prashant and Ashwini would like to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “would like to” in Negative Sentences

Subject + would not + like to + main verb (v1).

would not=wouldn’t

I wouldn’t like to break.

I wouldn’t like to clean.

I wouldn’t like to compromise.

I wouldn’t like to sing.

I wouldn’t like learn.

We wouldn’t like to pay.

We wouldn’t like to suggest.

We wouldn’t like to accept.

We wouldn’t like to excuse.

We wouldn’t like to donate.

You wouldn’t like to build.

You wouldn’t like to make.

You wouldn’t like to maintain.

You wouldn’t like to protect.

You wouldn’t like to submit.

He wouldn’t like to continue.

He wouldn’t like to enquire.

Vedant wouldn’t like to play.

She wouldn’t like to continue.

Janhavi wouldn’t like to discuss.

She wouldn’t like to combine.

It wouldn’t like to jump.

The dog wouldn’t like to run.

They wouldn’t like to provide.

They wouldn’t like to co-operate.

They wouldn’t like to appoint.

Janhavi and Vedant wouldn’t like to dance.

Prashant and Ashwini wouldn’t like to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “would like to” in Interrogative Sentence (Affirmative)

       Would + subject + like to + v 1?

Would I like to break?

Would I like to clean?

Would I like to compromise?

Would we like to pay?

Would we like to suggest?

Would we like to accept?

Would you like to build?

Would you like to make?

Would you like to maintain?

Would he like to continue?

Would he like to enquire?

Would Vedant like to play?

Would she like to combine?

Would it like to jump?

Would they like to provide?

Would they like to appoint?

Would Janhavi and Vedant like to dance?

____________________________

How to Use “would like to” in Interrogative Sentence (Negative)

Would + not + subject +  like to +  v 1?

Wouldn’t I like to sing?

Wouldn’t I like to learn?

Wouldn’t we like to excuse?

Wouldn’t we like to donate?

Wouldn’t you like to protect?

Wouldn’t you like to submit?

Wouldn’t she like to continue?

Wouldn’t Janhavi like to discuss?

Wouldn’t the dog like to run?

Wouldn’t they like to co-operate?

Wouldn’t Prashant and Ashwini like to teach?

How to Use “had to” as an Auxiliary Verb

In this lesson we will learn how to use had to as an Auxiliary Verb with the verb root (V1).

In negative and interrogative sentences, use the auxiliary verb did and have to instead of had to.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

The verb uses this construction to show whether or not an action had to be done in the past.

या सदरामध्ये आपण had to चा वापर क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

नकारार्थी व प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये did हे साह्यकारी क्रियापद व had to ऐवजी have to हे रूप वापरावे.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

क्रिया करणाऱ्यास एखादी क्रिया भूतकाळात करावीच लागत होती किंवा नव्हती हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************

होकारार्थी वाक्य

How to Use “had to” as a Auxiliary Verb in Affirmative Sentences

Subject + had to + v1.

I had to break.

I had to clean.

I had to compromise.

I had to sing.

I had to learn.

We had to pay.

We had to suggest.

We had to accept.

We had to excuse.

We had to donate.

You have to build.

You have to make.

You had to maintain.

You had to protect.

You had to submit.

They had to provide.

They had to co-operate.

They had to appoint.

Janhavi and Vedant had to dance.

Prashant and Ashwini had to teach.

He had to continue.

He had to enquire.

Vedant had to play.

She had to continue.

Janhavi had to discuss.

She had to combine.

It had to jump.

The dog had to run.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use “had to” as a Auxiliary Verb in Negative Sentences

नकारार्थी वाक्यांमध्ये did + not हे साह्यकारी क्रियापद व had to ऐवजी have to हे रूप वापरावे.

Subject + did + not + have to + v1.

did + not = didn’t

I didn’t have to break.

I didn’t have to clean.

I didn’t have to compromise.

I didn’t have to sing.

I didn’t have to learn.

We didn’t have to pay.

We didn’t have to suggest.

We didn’t have to accept.

We didn’t have to excuse.

We didn’t have to donate.

You didn’t have to build.

You didn’t have to make.

You didn’t have to maintain.

You didn’t have to protect.

You didn’t have to submit.

They didn’t have to provide.

They didn’t have to co-operate.

They didn’t have to appoint.

Janhavi and Vedant didn’t have to dance.

Prashant and Ashwini didn’t have to teach.

He didn’t have to continue.

He didn’t have to enquire.

Vedant didn’t have to play.

She didn’t have to continue.

Janhavi didn’t have to discuss.

She didn’t have to combine.

It didn’t have to jump.

The dog didn’t have to run.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use “had to” as a Auxiliary Verb in Interogative Sentences

प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये did  हे साह्यकारी क्रियापद व had to ऐवजी have to हे रूप वापरावे.

Did + subject + have to + v 1?

Didn’t + s + have to + v1?

Did I have to break?

Did I have to clean?

Did I have to compromise?

Didn’t I have to not sing?

Did I have to not learn?

Did we have to pay?

Did we have to suggest?

Did we have to accept?

Didn’t we have to excuse?

Did we have to donate?

Did you have to build?

Did you have to make?

Did you have to maintain?

Didn’t you have to protect?

Didn’t you have to submit?

Did they have to provide?

Didn’t they have to co-operate?

Did they have to appoint?

Did Janhavi and Vedant have to dance?

Didn’t Prashant and Ashwini have to teach?

Did he have to continue?

Did he have to enquire?

Did Vedant have to play?

Didn’t she have to continue?

Didn’t Janhavi have to discuss?

Did she have to combine?

Did it have to jump?

Didn’t the dog have to run?

===============================

We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

 

 

 

The Past Forms of Verbs

Past forms of Verbs

In this chapter we are going to study how the past forms of verbs are formed. These past tense forms are obtained by slightly changing the original form of the verb. The base form of some verbs does not change at all when it is used in the past tense.

So let’s see a little information about it and some examples.

या सदरामध्ये आपण क्रियापदाची भूतकाळातली रूपे कशी तयार होतात ते अभ्यासणार आहोत. क्रियापदाच्या मूळ रूपामध्ये थोडाफार बदल करून ही भूतकाळातली रूपे मिळवली जातात. काही क्रियापदांचे मूळ रूप त्याचा वापर भूतकाळात करताना अजिबात बदलत नाही.

चला तर मग पाहूया त्याविषयी थोडीशी माहिती व काही उदाहरणे.

Past forms of Verbs

1.There are some verbs in English that are made past tense by adding the letters ed or d to the end of the verb.

The past tense forms obtained in this way are considered regular form forms.

इंग्रजीमध्ये अशी काही क्रियापदे आहेत की त्या क्रियापदांच्या पुढे ed किंवा d ही अक्षरे जोडून त्याची भूतकाळातले रूप मिळवली जाते.

अशा प्रकारे मिळालेल्या भूतकाळातील रूपांना regular form पद्धतीची रूपे मानतात.

 

उदाहरणार्थ —

1.Dress – dressed

2.walk – walked

3.grasp – grasped

4.laugh – laughed

5.start – started

6.jump – jumped

7.pick – picked

8.look – looked

9.want- wanted

10.pass – passed

11.gather – gathered

12.scatter – scattered

13.tax – taxed

14.ask-  asked

15.absorb – obserbed

16.add – added

17.cause – caused

18.treat – treated

19.work – worked

20.box – boxed

 

2. Some verbs are such that their past form is different from the original form. There is a change in its spelling and a slight change in pronunciation.

Such past forms are called irregular forms.

काही क्रियापदे अशी आहेत की त्यांचे भूतकाळातले रूप मूळ रूपापेक्षा वेगळे असते. त्याचे स्पेलिंग मध्ये बदल होतो व उच्चारात ही थोडाफार बदल होतो. अशा भूतकाळातील रूपांना irregular form पद्धतीची रूपे म्हणतात.

उदाहरणार्थ —

1.run – ran

2.begin – began

3.sing – sang

4.meet – met

5.take – took

6.say – said

7.reply – replied

8.try – tried

9.come – came

10.see – saw

11.get – got

12.bring – brought

13.fight – fought

14.give – gave

15.eat – ate

16.go – went

17.ring – rang

18.tell – told

19.shine – shone

20.lie – lay

21.carry – carried

22.forget – forgot

23.break – broke

24.choose – chose

25.fall – fell

26.speak – spoke

27.bite – bit

28.do – did

29.ride – rode

30.drink – drank

31.blow – blew

 

3.The original forms of some verbs are used as in the past tense.

  1. काही क्रियापदांची मूळ रूपे जशीच्या तशी भूतकाळात वापरली जातात.

उदाहरणार्थ–

Cost

Cast

hit

hurt

Shut

upset

cut

put

quit

fit

hurt

bit

Beat

broadcast

forecast

let

read

miscast

set

recast

shed

split

spread

sublet

How to Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense.

In this lesson we will learn how to use going to as a verb with the verb base (V1) in the past tense.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate whether an action was or was not going to happen in the past.

या सदरामध्ये आपण going to चा वापर क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भूतकाळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया भूतकाळात घडणार होती  किंवा नव्हती हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************going to in past tense

होकारार्थी वाक्य

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Affirmative Sentences

Subject + was/were + going to + v1.

I was going to break.

I was going to clean.

I was going to compromise.

I was going to sing.

I was going to learn.

We were going to pay.

We were going to suggest.

We were going to accept.

We were going to excuse.

We were going to donate.

You were going to build.

You were going to make.

You were going to maintain.

You were going to protect.

You were going to submit.

He was going to continue.

He was going to enquire.

Vedant was going to play.

She was going to continue.

Janhavi was going to discuss.

She was going to combine.

It was going to jump.

The dog was going to run.

They were going to provide.

They were going to co-operate.

They were going to appoint.

Janhavi and Vedant were going to dance.

Prashant and Ashwini were going to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Negative Sentences

Subject + was/were + not + going to + v1.

I was not going to break.

I was not going to clean.

I was not going to compromise.

I was not going to sing.

I was not going to learn.

We were not going to pay.

We were not going to suggest.

We were not going to accept.

We were not going to excuse.

We were not going to donate.

You were not going to build.

You were not going to make.

You were not going to maintain.

You were not going to protect.

You were not going to submit.

He was not going to continue.

He was not going to enquire.

Vedant was not going to play.

She was not going to continue.

Janhavi was not going to discuss.

She was not going to combine.

It was not going to jump.

The dog was not going to  run.

They were not going to provide.

They were not going to co-operate.

They were not going to appoint.

Janhavi and Vedant were not going to dance.

Prashant and Ashwini were not going to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

Use “going to” as Auxiliary Verb with the Verb base (V1) in the Past Tense in Interrogative Sentences 

 Was/Were + subject + going to + v 1?

 Was/Were + not + subject + v 1?

Was I going to break?

Was I going to clean?

Was I going to compromise?

Wasn’t I going to not sing?

Was I going to not learn?

Were we going to pay?

Were we going to suggest?

Were we going to accept?

Weren’t we going to excuse?

Were we going to donate?

Were you going to build?

Were you going to make?

Were you going to maintain?

Weren’t you going to protect?

Weren’t you going to submit?

Was he going to continue?

Was he going to enquire?

Was Vedant going to play?

Wasn’t she going to continue?

Wasn’t Janhavi going to discuss?

Was she going to combine?

Was it going to jump?

Wasn’t the dog going to run?

Were they going to provide?

Weren’t they going to co-operate?

Were they going to appoint?

Were Janhavi and Vedant going to dance?

Weren’t Prashant and Ashwini going to teach?

===============================

    We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

 

 

 

Learn how to use “could have” as an auxiliary verb

use could have as an auxiliary verb

           In today’s lesson, we will learn how to use could have as an auxiliary verb. Could have is used to show that the subject could have done an action in the past but did not do it.

आजच्या सदरामध्ये आपण could have चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया करणाऱ्या व्यक्तीला एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये करणे शक्य होते परंतु त्याने ती केली नाही हे दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीने could have चा वापर करावा लागतो.

””””””””””””””””””””””””’use could have as an auxiliary verb

 Learn how to use could have as an auxiliary verb in Affirmative sentences

  Sub.+ could have + v3.

  V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I could have bought.

2. I could have taken.

3. You could have cancelled.

4. You could have learnt.

5. They could have  announced.

6. They could have mistaken.

7. You could have handled.

8. Vedant and Janhavi could have compromised.

9. Prashant and Sonali could have donated.

10. You could have demanded.

11.She could have advertised.

12.Janhavi could have directed.

13.He could have replied.

14.Vedant could have announced.

15.It could have come.

16.Lion could have roared.

17.Ganesh could have concentrated.

18.He could have co-operated.

19.Sonali could have discussed.

20.She could have submitted.

”””””””””””””””””””””””””’

Learn how to use could have as an auxiliary verb in Negative sentences

 Subject + couldn’t have + past participle.

1. I couldn’t have bought.

2. I couldn’t have taken.

3. You couldn’t have cancelled.

4. You couldn’t have learnt.

5. They couldn’t have announced.

6. They couldn’t have mistaken.

7. You couldn’t have handled.

8. Vedant and Janhavi couldn’t have compromised.

9. Prashant and Sonali couldn’t have donated.

10. You couldn’t have demanded.

11.She couldn’t have advertised.

12.Janhavi couldn’t have directed.

13.He couldn’t have replied.

14.Vedant couldn’t have announced.

15.It couldn’t have come.

16.Lion couldn’t have roared.

17.Ganesh couldn’t have concentrated.

18.He couldn’t have co-operated.

19.Sonali couldn’t have discussed.

20.She couldn’t have submitted.

”””””””””””””””””””””””””

Learn how to use could have as an auxiliary verb in Interrogative sentences

 Could / Couldn’t  + subject + have + p.p.(v3)? 

1. Could I have bought ?

2. Could I have taken ?

3. Could  you have cancelled ?

4. Couldn’t you have learnt ?

5. Could they have announced ?

6. Couldn’t they have mistaken ?

7. Could you have handled ?

8. Couldn’t Vedant and Janhavi have compromised ?

9. Could Prashant and Sonali have donated ?

10. Could you have demanded ?

11. Could she have advertised ?

12. Could Janhavi have directed ?

13. Could he have replied ?

14. Could  Vedant  have announced ?

15. Could it have come ?

16. Couldn’t lion have roared ?

17. Could Ganesh have concentrated ?

18. Couldn’t he have co-operated ?

19. Could Sonali have discussed ?

20. Could she have submitted ?

”””””””””””””””””””””

Using “had been”, Past perfect continuous Tense | “had been” चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ 

Past perfect continuous Tense

 Using had been | Past perfect continuous Tense | had been चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ

          In this article we’re going to know how to use “Had Beenas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

          या सदरामध्ये आपण had been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया काही काळापासून नित्य नियमित भूतकाळात घडत आलेली होती व ती पुढे पूर्णपणे बंद झाली हे  दाखवण्यासाठी  had been चा वापर करावा लागतो.

कर्ता  एकवचनी व अनेकवचनी … had been चा वापर होतो..

 

Past perfect continuous Tense
Past perfect continuous Tense

””””””””””””””””””””””’

  Using had been, Past perfect continuous Tense in Affirmative sentences

                Sub.+ had been  + v +ing 

1. I had been bringing.

2. I had been singing.

3. You had been neglecting.

4. You had been co-operating.

5. They had been enjoying.

6. They had been handling.

7. You had been advising.

8. Vedant and Janhavi had been donating.

9. Prashant and Sonali had been consulting.

10. You had been maintaining.

11. We had been trying.

12.She had been selecting.

13.Janhavi had been repeating.

14.He had been operating.

15.Vedant had been inviting.

16.It had been crying.

17.Ganesh had been replying.

18.He had been submitting.

19.Sonali had been demanding .

20.She had been working.

”””””””””””””””””””””””””

 

Using had been, Past perfect continuous Tense in Negative sentences

                      Subject + hadn’t been + v + ing

1. I hadn’t been bringing.

2. I hadn’t been singing.

3. You hadn’t been neglecting.

4. You hadn’t been co-operating.

5. They hadn’t been enjoying.

6. They hadn’t been handling.

7. You hadn’t been advising.

8. Vedant and Janhavi hadn’t been donating.

9. Prashant and Sonali hadn’t been consulting.

10. You hadn’t been maintaining

11.  We  hadn’t been trying.

12. She hadn’t been advertising.

13.Janhavi hadn’t been directing.

14.He hadn’t been replying.

15.Vedant hadn’t been announcing.

16.It hadn’t been coming.

17.Lion hadn’t been roaring.

18.Ganesh hadn’t been concentrating.

19.He hadn’t been co-operating.

20.Sonali hadn’t been discussing.

21.She hadn’t been submitting.

”””””””””””””””””””””””””””

Using had been, Past perfect continuous Tense in Interrogative sentences

         Had/Hadn’t + subject + been + V+ing

1. Had I been taking ?

2. Had I been discussing ?

3. Had you been operating ?

4. Hadn’t you been studying ?

5. Hadn’t they been joining?

6. Hadn’t he been promising ?

7. Hadn’t you been submitting ?

8. Hadn’t Vedant and Janhavi been inviting ?

9. Had Prashant and Sonali been replying ?

10. Had You been demanding ?

11. Had we been announcing ?

12.Had she been advertising?

13.Had Janhavi  been directing?

14.Had he been replying ?

15.Had Vedant been announcing ?

16.Had it  been coming ?

17.Had’t lion been roaring ?

18.Had Ganesh been concentrating ?

19.Hadn’t he been co-operating ?

20.Had Sonali been discussing ?

21.Hadn’t she been submitting ?

”””””””””””””””””””””””””””’

 

 

 

 

Using Had as helping verb with V3 in Past Perfect Tense/ Had चा वापर पूर्ण भूतकाळ

Using had

   In this article we’re going to know how to use “Hadas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

आजच्या सदरामध्ये आपण Had चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया भूतकाळामध्ये पूर्ण झालेली होती हे दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीने had चा वापर करावा लागतो.

अश्या रचनेला व्याकरणात पूर्ण भूतकाळ (Past Perfect Tense) म्हणतात .

कर्ता जर एकवचनी व अनेकवचनी ——- had चा वापर होतो..

””””””””””””””””””””””””’Using had

Using Had as helping verb with V3 in Affirmative sentences

  Sub.+ had + v3.

V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I had bought.

2. I had taken.

3. You had cancelled.

4. You had learnt.

5. They had  announced.

6. They had mistaken.

7. You had handled.

8. Vedant and Janhavi had  compromised.

9. Prashant and Sonali had donated.

10. You had demanded.

11.She had advertised.

12.Janhavi had directed.

13.He had replied.

14.Vedant had announced.

15.It had come.

16.Lion had roared.

17.Ganesh had concentrated.

18.He had co-operated.

19.Sonali had discussed.

20.She had submitted.

”””””””””””””””””””””””””’

Using Had as helping verb with V3 in Negative sentences

Subject + hadn’t + past participle.

1. I hadn’t bought.

2. I hadn’t taken.

3. You hadn’t cancelled.

4. You hadn’t learnt.

5. They hadn’t announced.

6. They hadn’t mistaken.

7. You hadn’t handled.

8. Vedant and Janhavi hadn’t compromised.

9. Prashant and Sonali hadn’t donated.

10. You hadn’t demanded.

11.She hadn’t advertised.

12.Janhavi hadn’t directed.

13.He hadn’t replied.

14.Vedant hadn’t announced.

15.It hadn’t come.

16.Lion hadn’t roared.

17.Ganesh hadn’t concentrated.

18.He hadn’t co-operated.

19.Sonali hadn’t discussed.

20.She hadn’t submitted.

”””””””””””””””””””””””””

Using Had as helping verb with V3 in Interrogative sentences

  Hadn’t + subject + p.p.(v3)? 

1. Had I bought ?

2. Had I taken ?

3. Had  you cancelled ?

4. Hadn’t you learnt ?

5. Had they announced ?

6. Hadn’t they mistaken ?

7. Had you handled ?

8. Hadn’t Vedant and Janhavi compromised ?

9. Had Prashant and Sonali donated ?

10. Had you demanded ?

Had she advertised ?

Had Janhavi directed ?

Had he replied ?

Had  Vedant  announced ?

Had it come ?

Hadn’t lion roared ?

Had Ganesh concentrated ?

Hadn’t he co-operated ?

Had Sonali  discussed ?

Hadn’t she submitted ?

”””””””””””””””””””””

How to use was/were as a helping verb in past continuous tense //  चालू भूतकाळात  was ,were  चा वापर.

: https://5to12grammarclass.com/how-to-use-was-were-as-a-helping-verb-in-past-continuous-tense

            In this article we’re going to know how to use “was/wereas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

या सदरामध्ये आपण was  were चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मूळ क्रियापदाला ing प्रत्यय लावून कसा करावा याविषयी माहिती पाहणार आहोत.

घडणारी क्रिया ही भूतकाळ मध्ये काही काळ चालू होती हे दाखवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

व्याकरणाच्या भाषेमध्ये यालाच चालू भूतकाळ (past continuous tense) असे म्हणतात.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””was-were

   1.was चा वापर

कर्ता एक वचनी प्रथम व तृतीय पुरुषी असेल तर was हे सहाय्यक क्रियापद वापरावे.

(अपवाद द्वितीय पुरुषी एकवचनी कर्ता you)

1.1  How to use “was” as a helping verb (auxiliary)  in Affirmative sentences

 होकारार्थी वाक्य

Subject + was + main verb +ing.

I was crying

I was co-operating.

Janhavi was discussing.

Vedant was studying.

She was submitting.

He was managing.

I was telling.

Ganesh was pulling.

He was informing.

Sonali was maintaining.

She was promising.

””””””””””””””””””””””””

1.2 How to use “was” as a helping verb (auxiliary) in Negative  sentence

नकारार्थी वाक्य

subject + was + not + main verb +  ing.

I wasn’t crying.

I wasn’t cooperating.

Janhavi wasn’t discussing.

Vedant wasn’t studying.

She wasn’t submitting.

He wasn’t managing.

I wasn’t telling.

Ganesh wasn’t pulling.

He wasn’t informing.

Sonali wasn’t maintaining.

She wasn’t promising.

”””””””””””””””””””””””””””

1.3 How to use “was” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentence (questions)

प्रश्नार्थक वाक्य

Was/wasn’t + subject + main verb + ing ?

Was I crying?

Wasn’t I co-operating?

Was Janhavi discussing?

Wasn’t Vedant studying?

Was she submitting?

Was he managing?

Wasn’t I telling?

Was Ganesh pulling?

Wasn’t he informing?

Wasn’t Sonali maintaining?

What’s she promising?

”””””””””””””””””””””””””””’

Let’s practice

I …. enjoying.

I was ……. .

He was …….. .

She …… appointing.

Ramesh …… announcing.

Was she …….. ?

Wasn’t he ……. ?

I wasn’t …… .

He …..n’t accepting.

Prashant was ……. .

”””””””””””””””””””””””””””””’

  2.   Were चा वापर

कर्ता एकवचनी द्वितीय पुरुषी (you) किंवा अनेकवचनी  असेल तर were हे सहाय्यक क्रियापद वापरावे.

2.2   How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences

होकारार्थी वाक्य

Subject + were + main verb +ing.

You were advising.

You were compromising.

Janhavi and Vedant were consulting.

They were cheating.

They were inviting.

You were arriving.

Teachers were deciding.

Farmers were complaining.

You were entering.

Students were suggesting.

””””””””””””””””””””””””””””’

      2.2 How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences

नकारार्थी वाक्य

Subject + were + not + main verb +  ing.

You weren’t advising.

You weren’t compromising.

Janhavi and Vedant weren’t consulting.

They weren’t cheating.

They weren’t inviting.

You weren’t arriving.

Teachers weren’t deciding.

Farmers weren’t complaining.

You weren’t entering.

Students weren’t suggesting.

”””””””””””””””””””””””””””””

2.3 How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentence (questions)

 प्रश्नार्थक वाक्य

were/weren’t + subject + main verb + ing ?

Weren’t  you compromising ?

Were you compromising?

Weren’t Janhavi and Vedant consulting?

Were they cheating?

Were you inviting?

Weren’t they arriving?

Were teachers deciding?

Were farmers complaining?

Weren’t you entering?

Were students suggesting?

”””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 

 

 

How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)/ did चा वापर कसा करावा/ Simple Past Tense

How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)

 

In this article we’re going to know how to use “Did” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

या भागामध्ये आपण Did चा वापर साह्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत त्यासाठी वाक्यांमध्ये मुळ क्रियापद म्हणून क्रियापदाचे दुसरे रूप म्हणजेच Past form वापरला जातो.

एखादी क्रिया घडली हे तात्पुरते आणि साध्या पद्धतीने सांगण्यासाठी या रचनेचा वापर केला जातो.

व्याकरणाच्या भाषेत यालाच साधा भूतकाळ असे म्हणतात.

कर्ता कोणत्याही रूपातील (एकवचन/ अनेकवचन किंवा प्रथम /द्वितीय /तृतीय पुरुषी)असला तरी अशा रचनांमध्ये did हेच साह्यकारी क्रियापद वापरले जाते.

”””””””””””””””””””””””””””””””

1. विधानार्थी वाक्य 

How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Affirmative Sentences

Subject + V2.

(did अदृश्य म्हणजेच क्रियापदाच्या दुसऱ्या रूपामध्ये त्याचा लोप झालेला आहे. )

I worked.

I paid.

I compromised.

I won.

I purchased.

You managed.

You repaired.

You repeated.

You advertised

You turned.

He built.

Vedant announced.

She selected.

Janhavi thought.

It managed.

Cat jumped.

We helped.

We neglected

We passed.

We sang.

We cancelled.

You drawn.

You disturbed.

You touched.

You cooked.

You pulled.

They learnt.

They separated.

They cut.

They wondered.

Ganesh and Vedant played.

Janhavi and Sonali worked.

”””””””””””””””””””””””””””””””

2. विधानार्थी वाक्यांमध्ये घडणारी क्रिया फार महत्त्वाची आहे असं सांगताना did चा वापर केला जातो, पण असे फारच कमी वेळा होते.

Subject + did + V1.

I did win.

I did drive safely.

You did played well.

He did paint.

She did manage.

We did win the match.

We did cancel program.

You did change.

They did operate machine.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

3.How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Negative Sentences

I didn’t work

I didn’t pay.

I didn’t play.

I didn’t purchase.

You didn’t manage.

You didn’t repair.

You didn’t repeat.

You didn’t advertise.

You didn’t turn.

He didn’t  build.

Vedant didn’t announce.

She didn’t select.

Janhavi didn’t think.

It didn’t manage.

Cat didn’t jump.

We didn’t help

We didn’t neglect.

We didn’t pass.

We didn’t sing.

We didn’t cancel.

You didn’t draw.

You didn’t disturb.

You didn’t touch.

You didn’t cook.

You didn’t pull.

They didn’t learn.

They didn’t  separate.

They didn’t cut.

They didn’t wonder.

Ganesh and Vedant didn’t play.

Janhavi and Sonali didn’t work.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 4. How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Interrogative Sentences

Did/Didn’t + sub. + main verb

Did I work?

Did I pay ?

Did I compromise ?

Did I win ?

Didn’t I purchase ?

Did you manage ?

Didn’t you repair ?

Did you repeat ?

Did you advertise ?

Didn’t you turn ?

Didn’t he build ?

Did Vedant announce ?

Did she select ?

Did Janhavi think ?

Didn’t it manage ?

Did cat jump ?

Did you manage?

Did you repair?

Did you repeat?

Did you advertise?

Didn’t you turn?

Didn’t he build?

Did Vedant announce?

Did she select?

Didn’t Janhavi think?

Did it manage?

Did cat jump?

Did we help?

Didn’t we neglect?

Did we pass?

Did we sing?

Did we cancel?

Did you draw ?

Didn’t you disturb?

Did you touch?

Did you cook?

Didn’t you pull?

Did they learn?

Didn’t they separate?

Did they cut?

Did they wonder?

Did Ganesh and Vedant play?

Didn’t Janhavi and Sonali work?

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;