How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)/ did चा वापर कसा करावा/ Simple Past Tense

How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)

 

In this article we’re going to know how to use “Did” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

या भागामध्ये आपण Did चा वापर साह्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत त्यासाठी वाक्यांमध्ये मुळ क्रियापद म्हणून क्रियापदाचे दुसरे रूप म्हणजेच Past form वापरला जातो.

एखादी क्रिया घडली हे तात्पुरते आणि साध्या पद्धतीने सांगण्यासाठी या रचनेचा वापर केला जातो.

व्याकरणाच्या भाषेत यालाच साधा भूतकाळ असे म्हणतात.

कर्ता कोणत्याही रूपातील (एकवचन/ अनेकवचन किंवा प्रथम /द्वितीय /तृतीय पुरुषी)असला तरी अशा रचनांमध्ये did हेच साह्यकारी क्रियापद वापरले जाते.

”””””””””””””””””””””””””””””””

1. विधानार्थी वाक्य 

How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Affirmative Sentences

Subject + V2.

(did अदृश्य म्हणजेच क्रियापदाच्या दुसऱ्या रूपामध्ये त्याचा लोप झालेला आहे. )

I worked.

I paid.

I compromised.

I won.

I purchased.

You managed.

You repaired.

You repeated.

You advertised

You turned.

He built.

Vedant announced.

She selected.

Janhavi thought.

It managed.

Cat jumped.

We helped.

We neglected

We passed.

We sang.

We cancelled.

You drawn.

You disturbed.

You touched.

You cooked.

You pulled.

They learnt.

They separated.

They cut.

They wondered.

Ganesh and Vedant played.

Janhavi and Sonali worked.

”””””””””””””””””””””””””””””””

2. विधानार्थी वाक्यांमध्ये घडणारी क्रिया फार महत्त्वाची आहे असं सांगताना did चा वापर केला जातो, पण असे फारच कमी वेळा होते.

Subject + did + V1.

I did win.

I did drive safely.

You did played well.

He did paint.

She did manage.

We did win the match.

We did cancel program.

You did change.

They did operate machine.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

3.How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Negative Sentences

I didn’t work

I didn’t pay.

I didn’t play.

I didn’t purchase.

You didn’t manage.

You didn’t repair.

You didn’t repeat.

You didn’t advertise.

You didn’t turn.

He didn’t  build.

Vedant didn’t announce.

She didn’t select.

Janhavi didn’t think.

It didn’t manage.

Cat didn’t jump.

We didn’t help

We didn’t neglect.

We didn’t pass.

We didn’t sing.

We didn’t cancel.

You didn’t draw.

You didn’t disturb.

You didn’t touch.

You didn’t cook.

You didn’t pull.

They didn’t learn.

They didn’t  separate.

They didn’t cut.

They didn’t wonder.

Ganesh and Vedant didn’t play.

Janhavi and Sonali didn’t work.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 4. How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Interrogative Sentences

Did/Didn’t + sub. + main verb

Did I work?

Did I pay ?

Did I compromise ?

Did I win ?

Didn’t I purchase ?

Did you manage ?

Didn’t you repair ?

Did you repeat ?

Did you advertise ?

Didn’t you turn ?

Didn’t he build ?

Did Vedant announce ?

Did she select ?

Did Janhavi think ?

Didn’t it manage ?

Did cat jump ?

Did you manage?

Did you repair?

Did you repeat?

Did you advertise?

Didn’t you turn?

Didn’t he build?

Did Vedant announce?

Did she select?

Didn’t Janhavi think?

Did it manage?

Did cat jump?

Did we help?

Didn’t we neglect?

Did we pass?

Did we sing?

Did we cancel?

Did you draw ?

Didn’t you disturb?

Did you touch?

Did you cook?

Didn’t you pull?

Did they learn?

Didn’t they separate?

Did they cut?

Did they wonder?

Did Ganesh and Vedant play?

Didn’t Janhavi and Sonali work?

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;