Use of Am-Is-Are-2

या सदरामध्ये आपण am,is व are चा क्रियापद म्हणून आणखी वापर कसा होतो हे पाहणार आहोत…

  ब्लॉग वर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

         तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे. ज्याची प्रथम भाषा इंग्रजी नाही त्यांना इंग्रजी बद्दल भीती व न्यूनगंड असतो. हा न्यूनगंड दूर करण्यासाठी आपल्या मातृभाषेमध्ये व राष्ट्रभाषेमध्ये म्हणजेच परिचित भाषेमधले बारकावे व शिष्टाचार आपणास माहिती असले पाहिजेत व ते इंग्रजीत कसे वापरायचे हे ज्ञान आपण या ब्लॉग वरील माहितीच्या आधारे (आर्टिकल) समजून घेणार आहोत जेणेकरून इंग्रजी भाषेची वाटणारी भीती व न्यूनगंड आपोआपच दूर होईल…

रोजच्या बोलण्यात am,is,are चा वापर कसा करावा.

  How to use am, is, are

  am,is,are ही वर्तमान काळातील to be ची रूपे आहेत.

1. am चा वापर = जर कर्ता एक वचनी प्रथम पुरुष म्हणजेच I असेल तर am चा वापर करावा.

Affirmative Statements.

 होकारार्थी विधाने

I + am + noun.

I am a teacher.

I am a doctor.

I am a farmer.

I am a soldier.

I am an adviser.

I am an operator.

I am a director.

I am a photographer.

I am a collector.

I am a sweeper.

I am a postman.

I am an Indian.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

       Negative statements

        नकारार्थी विधाने

I + am + not + noun.

I am not a teacher.

I am not a doctor.

I am not a farmer.

I am not a soldier.

I am not an advisor.

I am not an operator.

I am not a director.

I am not a photographer.

I am not a collector.

I am not a sweeper.

I am not a postman.

I am not an Indian.

*****************************   

        Verbal questions

 Am + I + noun?

Am + I + not + noun?

Am I a teacher?

Am I a director?

Am I not a doctor?

Am I not a farmer?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Use of ‘is’ / ‘is’ चा वापर

कर्ता जर एक वचनी तृतीयपुरुषी म्हणजेच he, she, it किंवा इतर मुलगा-मुलगी व्यक्ती, एखादा प्राणी, पक्षी असेल तर is चा वापर करतात.

          Affirmative Statements.

           होकारार्थी विधाने.

   Subject + is + noun.

He is a teacher.

She is a doctor.

Ganesh is a farmer.

Peacock is an Indian bird.

Dog is honest animal.

”””””””””””””””””””””””””””’       

         Negative statements.

         नकारार्थी विधाने

 Subject + is + not + noun.

He is not a teacher.

She is not a doctor.

Ganesh is not a farmer.

Peacock is not an Indian bird.

Dog is not honest animal.

 ””””””””””””””””””””””””””””””       

             Verbal questions.

  Is+subject+noun?

  Is+not+subject+noun?

Is he a teacher?

Is’t she a doctor?

Is Ganesh a farmer?

Is a peacock an Indian bird?

Isn’t a dog an honest animal?

”””””””””””””””””””””””””””             

 3. Use of ‘are’ / are चा वापर .

कर्ता जर द्वितीय पुरुषी एकवचनी(You), द्वितीय पुरुषी अनेकवचनी(You) किंवा तृतीयपुरुषी अनेक वचनी (They)असेल तर are चा वापर करावा.

you  हे द्वितीय पुरुषी कर्त्याचे रूप एकवचन व अनेकवचन दोन्ही मध्ये वापरले जाते.

       Affirmative Statements.

        होकारार्थी विधाने.

subject+are+noun.

You are a teacher.

You are teachers.

They are teachers.

Prashant and Sonali are teachers.

Lion and tiger are animals.

””””””””””””””””””””””””””””””

         Negative statements.

         नकारार्थी विधाने.

          Subject+are+not+noun.

You are not a teacher.

You are not teachers.

They are not teachers.

Prashant and Sonali are not teachers.

Lion and tiger are not birds.

”””””””””””””””””””””””””””””””

        Verbal questions.

        Are+subject+noun?

        Are+not+subject+noun?

Are you a teacher?

Aren’t you teachers?

Are Prashant and Sonali teachers?

Are they teachers?

”””””””””””””””””””””””””””””””””’

    ह्या गोष्टी आपण शाळा-कॉलेजमध्ये शिकलेलो आहोत, पण त्याचा योग्य सराव व योग्य वापर आपण शास्त्रीय दृष्टीने किंवा ओघाने फार कमी प्रमाणात करतो. पण जेव्हा आपण एखाद्या प्रोफेशनल फिल्ड मध्ये काम करतो, तेव्हा या गोष्टींचा वापर आपल्या बोलण्यात व लिखाणात करणे क्रमप्राप्त होते व सराव नसल्याने आपण त्यामध्ये थोडे संकोचतो. हा संकोच दूर व्हावा यासाठी या माहितीचा आधार घेऊन आपण स्वतः सराव करू शकतो व आपण आपले इंग्रजी सुधारू शकतो.

 

Leave a Comment