How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense.

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

     In this lesson we will learn how to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the future tense.
We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.
This structure is used to indicate whether or not the person performing an action may or may not be physically, mentally and legally competent, and that he or she is not dependent on others.

या सदरामध्ये आपण able to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भविष्य काळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.
त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.
एखादी क्रिया करताना कार्य करणारी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व कायदेशीरपणे सक्षम असेल  किंवा नसेल तसेच त्यास इतरांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.
********************************

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

होकारार्थी वाक्य
1. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Affirmative Sentences
Subject + will be + able to  + main verb (v1).

I will be able to break.
I will be able to clean.
I will be able to compromise.
I will be able to sing.
I will be able to learn.
We will be able to pay.
We will be able to suggest.
We will be able to accept.
We will be able to excuse.
We will be able to donate.
You will be able to build.
You will be able to make.
You will be able to maintain.
You will be able to protect.
You will be able to submit.
He will be able to continue.
He will be able to enquire.
Vedant will be able to play.
She will be able to continue.
Janhavi will be able to discuss.
She will be able to combine.
It will be able to jump.
The dog will be able to run.
They will be able to provide.
They will be able to co-operate.
They will be able to appoint.
Janhavi and Vedant will be able to dance.
Prashant and Ashwini will be able to teach.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य
2. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Negative Sentences
Subject + will + not + be + able to + main verb (v1).
will not = won’t

I won’t be able to break.
I won’t be able to clean.
I won’t be able to compromise.
I won’t be able to sing.
I won’t be able to learn.
We won’t be able to pay.
We won’t be able to suggest.
We won’t be able to accept.
We won’t be able to excuse.
We won’t be able to donate.
You won’t be able to build.
You won’t be able to make.
You won’t be able to maintain.
You won’t be able to protect.
You won’t be able to submit.
He won’t be able to continue.
He won’t be able to enquire.
Vedant won’t be able to play.
She won’t be able to continue.
Janhavi won’t be able to discuss.
She won’t be able to combine.
It won’t be able to jump.
The dog won’t be able to run.
They won’t be able to provide.
They won’t be able to co-operate.
They won’t be able to appoint.
Janhavi and Vedant won’t be able to dance.
Prashant and Ashwini won’t be able to teach.
********************

प्रश्नार्थक वाक्य
3. Use “able to” as an auxiliary verb with the main verb (V1) in the future tense in Interrogative Sentence
Will + subject + be + able to + v 1?
Won’t + subject + be + able to +  v 1?

Will I be able to break?
Will I be able to clean?
Will I be able to compromise?
Won’t I be able to sing?
Won’t I able to learn?
Will we be able to pay?
Will we be able to suggest?
Will we be able to accept?
Won’t we be able to excuse?
Won’t we be able to donate?
Will you be able to build?
Will you be able to make?
Will you be able to maintain?
Won’t you be able to protect?
Won’t you be able to submit?
Will he be able to continue?
Will he be able to enquire?
Will Vedant be able to play?
Won’t she be able to continue?
Won’t Janhavi be able to discuss?
Will she be able to combine?
Will it be able to jump?
Won’t the dog be able to run?
Will they be able to provide?
Won’t they be able to co-operate?
Will they be able to appoint?
Will Janhavi and Vedant be able to dance?
Won’t Prashant and Ashwini be able to teach?

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Past Tense

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

In this lesson we will learn how to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the past tense.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This structure is used to indicate that the person acting is physically, mentally and legally capable of performing an action and is not dependent on others.

     या सदरामध्ये आपण able to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) भूतकाळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करताना कार्य करणारी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व कायदेशीरपणे सक्षम आहे किंवा नाही तसेच त्यास इतरांवर अवलंबून रहावे लागत नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

****************************************************************How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Past Tense

होकारार्थी वाक्य

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Past Tense

Affirmative Sentences

Subject + was / were + able to  + main verb (v1).

I was able to break.

I was able to clean.

I was able to compromise.

I was able to sing.

I was able to learn.

We were able to pay.

We were able to suggest.

We were able to accept.

We were able to excuse.

We were able to donate.

You were able to build.

You were able to make.

You were able to maintain.

You were able to protect.

You were able to submit.

He was able to continue.

He was able to enquire.

Vedant was able to play.

She was able to continue.

Janhavi was able to discuss.

She was able to combine.

It was able to jump.

The dog was able to run.

They were able to provide.

They were able to co-operate.

They were able to appoint.

Janhavi and Vedant were able to dance.

Prashant and Ashwini were able to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Past Tense

Negative Sentences

Subject + was / were + not + able to + main verb (v1).

I was not able to break.

I was not able to clean.

I was not able to compromise.

I was not able to sing.

I was able to learn.

We were not able to pay.

We were not able to suggest.

We were not able to accept.

We were not able to excuse.

We were not able to donate.

You were not able to build.

You were not able to make.

You were not able to maintain.

You were not able to protect.

You were not able to submit.

He was not able to continue.

He was not able to enquire.

Vedant was not able to play.

She was not able to continue.

Janhavi was not able to discuss.

She was not able to combine.

It was not able to jump.

The dog was not able to run.

They were not able to provide.

They were not able to co-operate.

They were not able to appoint.

Janhavi and Vedant were not able to dance.

Prashant and Ashwini were not able to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Past Tense

Interrogative Sentence

Was / Were + subject + able to + v 1?

Was / Were + not + subject + able to +  v 1?

Was I able to break?

Was I able to clean?

Was I able to compromise?

Wasn’t I able to sing?

Wasn’t I able to learn?

Were we able to pay?

Were we able to suggest?

Were we able to accept?

Weren’t we able to excuse?

Weren’t we able to donate?

Were you able to build?

Were you able to make?

Were you able to maintain?

Weren’t you able to protect?

Weren’t you able to submit?

Was he able to continue?

Was he able to enquire?

Was Vedant able to play?

Wasn’t she able to continue?

Wasn’t Janhavi able to discuss?

Was she able to combine?

Was it able to jump?

Wasn’t the dog able to run?

Were they able to provide?

Weren’t they able to co-operate?

Were they able to appoint?

Were Janhavi and Vedant able to dance?

Weren’t Prashant and Ashwini able to teach?

 

 

How to Use “able to” as an Auxiliary with the main verb stem (V1) in the present tense.

How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Future Tense

In this lesson we will learn how to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This structure is used to indicate that the person acting is physically, mentally and legally capable of performing an action and is not dependent on others.

या सदरामध्ये आपण able to चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) वर्तमान काळात कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करताना कार्य करणारी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व कायदेशीरपणे सक्षम आहे किंवा नाही तसेच त्यास इतरांवर अवलंबून रहावे लागत नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

****************************************************************How to Use able to as an Auxiliary Verb with the Main Verb (V1) in the Present Tense

होकारार्थी वाक्य

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in Affirmative Sentences

Subject + is / am / are + able to  + main verb (v1).

I am able to break.

I am able to clean.

I am able to compromise.

I am able to sing.

I am able to learn.

We are able to pay.

We are able to suggest.

We are able to accept.

We are able to excuse.

We are able to donate.

You are able to build.

You are able to make.

You are able to maintain.

You are able to protect.

You are able to submit.

He is able to continue.

He is able to enquire.

Vedant is able to play.

She is able to continue.

Janhavi is able to discuss.

She is able to combine.

It is able to jump.

The dog is able to run.

They are able to provide.

They are able to co-operate.

They are able to appoint.

Janhavi and Vedant are able to dance.

Prashant and Ashwini are able to teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in

Negative Sentences

Subject + am/is/are + not + able to + main verb (v1).

I am not able to break.

I am not able to clean.

I am not able to compromise.

I am not able to sing.

I am able to learn.

We are not able to pay.

We are not able to suggest.

We are not able to accept.

We are not able to excuse.

We are not able to donate.

You are not able to build.

You are not able to make.

You are not able to maintain.

You are not able to protect.

You are not able to submit.

He is not able to continue.

He is not able to enquire.

Vedant is not able to play.

She is not able to continue.

Janhavi is not able to discuss.

She is not able to combine.

It is not able to jump.

The dog is not able to run.

They are not able to provide.

They are not able to co-operate.

They are not able to appoint.

Janhavi and Vedant are not able to dance.

Prashant and Ashwini are not able to teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to use able to as an auxiliary verb with the main verb stem (V1) in the present tense in Interrogative Sentence

Is/Am/Are + subject + able to + v 1?

Is/Am/Are + not + subject + able to +  v 1?

Am I able to break?

Am I able to clean?

Am I able to compromise?

Am I not able to sing?

Am I not able to learn?

Are we able to pay?

Are we able to suggest?

Are we able to accept?

Aren’t we able to excuse?

Aren’t we able to donate?

Are you able to build?

Are you able to make?

Are you able to maintain?

Aren’t you able to protect?

Aren’t you able to submit?

Is he able to continue?

Is he able to enquire?

Is Vedant able to play?

Isn’t she able to continue?

Isn’t Janhavi able to discuss?

Is she able to combine?

Is it able to jump?

Isn’t the dog able to run?

Are they able to provide?

Aren’t they able to co-operate?

Are they able to appoint?

Are Janhavi and Vedant able to dance?

Aren’t Prashant and Ashwini able to teach?

Learn How to Use the Auxiliary verb “may”

https://5to12grammarclass.com/learn-how-to-use…xiliary-verb-may/

  How to Use the Auxiliary verb “may”

      या सदरामध्ये आपण (v1) मुख्य क्रियापदा बरोबर “may” या सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर कसा करावा याची विषयीची माहिती घेणार आहोत.

    एखादी क्रिया करण्याची आशा/ इच्छा/ हेतू/ शक्यता दर्शवण्यासाठी परवानगी देण्याघेण्यासाठी या रचनेचा वापर होतो.

    In this chapter we will learn how to use the auxiliary verb may with the main verb (v1).

   This structure is used to express the hope/desire/intention/possibility of doing an action and to give permission.

******************https://5to12grammarclass.com/learn-how-to-use…xiliary-verb-may/

Learn how to use the auxiliary verb may with the main verb (v1) in Affirmative Sentences

विधानार्थी वाक्य

 Subject + may + main verb.

I may think.

We may build.

They may call.

You  may speak.

Vedant and Janhavi  may sing.

He may think.

She may build bridge.

Vedant may sing song.

Janhavi may speak.

Baby may cry.

She may explain method.

Ashwini may submit documents.

***************************

****************** may

Learn how to use the auxiliary verb may with the main verb (v1) in Negative Sentences

 नकारार्थी वाक्यांमध्ये  not या नकारार्थी शब्दाचा वापर करावा लागतो.

Subject + may + not + main verb.

I may not speak.

We may not associate.

They may not compromise.

Prashant and Sonali may not concentrate.

You may not know.

She may not take.

He may not manage.

Vedant may not pull.

 “””””””””””””””””””””””””””

 प्रश्नार्थक वाक्य  

Learn how to use the auxiliary verb may with the main verb (v1) in Interrogative Sentences (Questions)

 May + subject + main verb?

May I speak?

May we associate?

May they suggest?

May you continue?

May he supply?

May she explain?

May baby cry?

May Vedant Sing?

”””””””””””””””””””””””””’

May चा वापर शुभेच्छा आशिर्वाद देण्यासाठी सुद्धा केला जातो

May is also used to wish and bless…

May god bless you !

May god help you !

May god protect !

May you succeed !

May you live long !

””””””””””””””””””””

     अशाच पद्धतीने आपण दिलेल्या नियमांचा सूत्रांचा वापर करून अधिकाधिक वाक्य स्वतः तयार करून बोलू शकतो लिहू शकतो त्याचा सराव करणे गरजेचे आहे.

Learn how to use “could have” as an auxiliary verb

use could have as an auxiliary verb

           In today’s lesson, we will learn how to use could have as an auxiliary verb. Could have is used to show that the subject could have done an action in the past but did not do it.

आजच्या सदरामध्ये आपण could have चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया करणाऱ्या व्यक्तीला एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये करणे शक्य होते परंतु त्याने ती केली नाही हे दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीने could have चा वापर करावा लागतो.

””””””””””””””””””””””””’use could have as an auxiliary verb

 Learn how to use could have as an auxiliary verb in Affirmative sentences

  Sub.+ could have + v3.

  V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I could have bought.

2. I could have taken.

3. You could have cancelled.

4. You could have learnt.

5. They could have  announced.

6. They could have mistaken.

7. You could have handled.

8. Vedant and Janhavi could have compromised.

9. Prashant and Sonali could have donated.

10. You could have demanded.

11.She could have advertised.

12.Janhavi could have directed.

13.He could have replied.

14.Vedant could have announced.

15.It could have come.

16.Lion could have roared.

17.Ganesh could have concentrated.

18.He could have co-operated.

19.Sonali could have discussed.

20.She could have submitted.

”””””””””””””””””””””””””’

Learn how to use could have as an auxiliary verb in Negative sentences

 Subject + couldn’t have + past participle.

1. I couldn’t have bought.

2. I couldn’t have taken.

3. You couldn’t have cancelled.

4. You couldn’t have learnt.

5. They couldn’t have announced.

6. They couldn’t have mistaken.

7. You couldn’t have handled.

8. Vedant and Janhavi couldn’t have compromised.

9. Prashant and Sonali couldn’t have donated.

10. You couldn’t have demanded.

11.She couldn’t have advertised.

12.Janhavi couldn’t have directed.

13.He couldn’t have replied.

14.Vedant couldn’t have announced.

15.It couldn’t have come.

16.Lion couldn’t have roared.

17.Ganesh couldn’t have concentrated.

18.He couldn’t have co-operated.

19.Sonali couldn’t have discussed.

20.She couldn’t have submitted.

”””””””””””””””””””””””””

Learn how to use could have as an auxiliary verb in Interrogative sentences

 Could / Couldn’t  + subject + have + p.p.(v3)? 

1. Could I have bought ?

2. Could I have taken ?

3. Could  you have cancelled ?

4. Couldn’t you have learnt ?

5. Could they have announced ?

6. Couldn’t they have mistaken ?

7. Could you have handled ?

8. Couldn’t Vedant and Janhavi have compromised ?

9. Could Prashant and Sonali have donated ?

10. Could you have demanded ?

11. Could she have advertised ?

12. Could Janhavi have directed ?

13. Could he have replied ?

14. Could  Vedant  have announced ?

15. Could it have come ?

16. Couldn’t lion have roared ?

17. Could Ganesh have concentrated ?

18. Couldn’t he have co-operated ?

19. Could Sonali have discussed ?

20. Could she have submitted ?

”””””””””””””””””””””

Learn How to Use “could” as an Auxiliary Verb ||  “could” चा  सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) वापर   

use could as an auxiliary verb

                         

In this lesson we will learn how to use could as an auxiliary verb with the root form (V1) of the main verb.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construct is used to indicate whether a person performing an action was physically, mentally, or legally able to do it in the past.

use could as an auxiliary verb

या सदरामध्ये आपण could चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.

त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करताना कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला ती भूतकाळात शारीरिक मानसिक किंवा कायदेशीरपणे  करणे शक्य होते किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************                                                             ********************************

होकारार्थी वाक्य

Learn how to use could as an auxiliary verb in

Affirmative Sentences

Subject + could  + main verb (v1).

I could break.

I could clean.

I could compromise.

I could sing.

I could learn.

We could pay.

We could suggest.

We could accept.

We could excuse.

We could donate.

You could build.

You could make.

You could maintain.

You could protect.

You could submit.

He could continue.

He could enquire.

Vedant could play.

She could continue.

Janhavi could discuss.

She could combine.

It could jump.

The dog could run.

They could provide.

They could co-operate.

They could appoint.

Janhavi and Vedant could dance.

Prashant and Ashwini could teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य  

Learn how to use could as an auxiliary verb in

Negative Sentences

Subject + could not + main verb (v1).

I couldn’t break.

I couldn’t clean.

I couldn’t compromise.

I couldn’t sing.

I couldn’t learn.

We couldn’t pay.

We couldn’t suggest.

We couldn’t accept.

We couldn’t excuse.

We couldn’t donate.

You couldn’t build.

You couldn’t make.

You couldn’t maintain.

You couldn’t protect.

You couldn’t submit.

He couldn’t continue.

He couldn’t enquire.

Vedant couldn’t play.

She couldn’t continue.

Janhavi couldn’t discuss.

She couldn’t combine.

It couldn’t jump.

The dog couldn’t run.

They couldn’t provide.

They couldn’t co-operate.

They couldn’t appoint.

Janhavi and Vedant couldn’t dance.

Prashant and Ashwini couldn’t teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

Learn how to  in

Interrogative Sentences 

Could + subject + v 1?

Couldn’t+ subject + v 1?

Could I break?

Could I clean?

Could I compromise?

Couldn’t I sing?

Couldn’t I learn?

Could we pay?

Could we suggest?

Could we accept?

Couldn’t we excuse?

Could we donate?

Could you build?

Could you make?

Could you maintain?

Couldn’t you protect?

Couldn’t you submit?

Could he continue?

Could he enquire?

Could Vedant play?

Couldn’t she continue?

Couldn’t Janhavi discuss?

Could she combine?

Could it jump?

Couldn’t the dog run?

Could they provide?

Couldn’t they co-operate?

Could they appoint?

Could Janhavi and Vedant dance?

Couldn’t Prashant and Ashwini teach?

 

 

Using can as a helping verb with v1 || can चा  सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) वापर

Using can as a helping verb with v1

can चा  सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) वापर

In this lesson we will learn how to use can as an auxiliary verb with the root form (V1) of the main verb. We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This structure is used  to indicate whether an action is physically, mentally, or legally possible for a person  performing an action, as well as to request and grant permission.

या सदरामध्ये आपण can चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मुख्य क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1) कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत. त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

एखादी क्रिया करताना कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला शारीरिक मानसिक किंवा कायदेशीरपणे करणे शक्य आहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी तसेच विनंती व परवानगी देण्या घेण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************

Using can as a helping verb with v1

 

********************************

होकारार्थी वाक्य

How to use can as an auxiliary verb with the root form (V1) in Affirmative Sentences

Subject + can + main verb (v1).

I can break.

I can clean.

I can compromise.

I can sing.

I can learn.

We can pay.

We can suggest.

We can accept.

We can excuse.

We can donate.

You can build.

You can make.

You can maintain.

You can protect.

You can submit.

He can continue.

He can enquire.

Vedant can play.

She can continue.

Janhavi can discuss.

She can combine.

It can jump.

The dog can run.

They can provide.

They can co-operate.

They can appoint.

Janhavi and Vedant can dance.

Prashant and Ashwini can teach.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य 

How to use can as an auxiliary verb with the root form (V1) in Negative Sentences

Subject + can not + main verb (v1).

I can’t break.

I can’t clean.

I can’t compromise.

I can’t sing.

I can’t learn.

We can’t pay.

We can’t suggest.

We can’t accept.

We can’t excuse.

We can’t donate.

You can’t build.

You can’t make.

You can’t maintain.

You can’t protect.

You can’t submit.

He can’t continue.

He can’t enquire.

Vedant can’t play.

She can’t continue.

Janhavi can’t discuss.

She can’t combine.

It can’t jump.

The dog can’t run.

They can’t provide.

They can’t co-operate.

They can’t appoint.

Janhavi and Vedant can’t dance.

Prashant and Ashwini can’t teach.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

How to use can as an auxiliary verb with the root form (V1) in Interrogative Sentences 

Can + subject + v 1?

Can’t + subject + v 1?

Can I break?

Can I clean?

Can I compromise?

Can’t I sing?

Can’t I learn?

Can we pay?

Can we suggest?

Can we accept?

Can’t we excuse?

Can’t we donate?

Can you build?

Can you make?

Can you maintain?

Can’t you protect?

Can’t you submit?

Can he continue?

Can he enquire?

Can Vedant play?

Can’t she continue?

Can’t Janhavi discuss?

Can she combine?

Can it jump?

Can’t the dog run?

Can they provide?

Can’t they co-operate?

Can they appoint?

Can Janhavi and Vedant dance?

Can’t Prashant and Ashwini teach?

 

Using “had been”, Past perfect continuous Tense | “had been” चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ 

Past perfect continuous Tense

 Using had been | Past perfect continuous Tense | had been चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ

          In this article we’re going to know how to use “Had Beenas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

          या सदरामध्ये आपण had been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया काही काळापासून नित्य नियमित भूतकाळात घडत आलेली होती व ती पुढे पूर्णपणे बंद झाली हे  दाखवण्यासाठी  had been चा वापर करावा लागतो.

कर्ता  एकवचनी व अनेकवचनी … had been चा वापर होतो..

 

Past perfect continuous Tense
Past perfect continuous Tense

””””””””””””””””””””””’

  Using had been, Past perfect continuous Tense in Affirmative sentences

                Sub.+ had been  + v +ing 

1. I had been bringing.

2. I had been singing.

3. You had been neglecting.

4. You had been co-operating.

5. They had been enjoying.

6. They had been handling.

7. You had been advising.

8. Vedant and Janhavi had been donating.

9. Prashant and Sonali had been consulting.

10. You had been maintaining.

11. We had been trying.

12.She had been selecting.

13.Janhavi had been repeating.

14.He had been operating.

15.Vedant had been inviting.

16.It had been crying.

17.Ganesh had been replying.

18.He had been submitting.

19.Sonali had been demanding .

20.She had been working.

”””””””””””””””””””””””””

 

Using had been, Past perfect continuous Tense in Negative sentences

                      Subject + hadn’t been + v + ing

1. I hadn’t been bringing.

2. I hadn’t been singing.

3. You hadn’t been neglecting.

4. You hadn’t been co-operating.

5. They hadn’t been enjoying.

6. They hadn’t been handling.

7. You hadn’t been advising.

8. Vedant and Janhavi hadn’t been donating.

9. Prashant and Sonali hadn’t been consulting.

10. You hadn’t been maintaining

11.  We  hadn’t been trying.

12. She hadn’t been advertising.

13.Janhavi hadn’t been directing.

14.He hadn’t been replying.

15.Vedant hadn’t been announcing.

16.It hadn’t been coming.

17.Lion hadn’t been roaring.

18.Ganesh hadn’t been concentrating.

19.He hadn’t been co-operating.

20.Sonali hadn’t been discussing.

21.She hadn’t been submitting.

”””””””””””””””””””””””””””

Using had been, Past perfect continuous Tense in Interrogative sentences

         Had/Hadn’t + subject + been + V+ing

1. Had I been taking ?

2. Had I been discussing ?

3. Had you been operating ?

4. Hadn’t you been studying ?

5. Hadn’t they been joining?

6. Hadn’t he been promising ?

7. Hadn’t you been submitting ?

8. Hadn’t Vedant and Janhavi been inviting ?

9. Had Prashant and Sonali been replying ?

10. Had You been demanding ?

11. Had we been announcing ?

12.Had she been advertising?

13.Had Janhavi  been directing?

14.Had he been replying ?

15.Had Vedant been announcing ?

16.Had it  been coming ?

17.Had’t lion been roaring ?

18.Had Ganesh been concentrating ?

19.Hadn’t he been co-operating ?

20.Had Sonali been discussing ?

21.Hadn’t she been submitting ?

”””””””””””””””””””””””””””’