How to use was and were

https://5to12grammarclass.com/?p=133&preview=true

 

    In this lesson we are going to learn information about how to use “was, were” in everyday speech. Let us understand this by using various sentences as an example. So let’s know how to use was, were in daily English.

Was, were are past tense forms of to be.

या सदरामध्ये आपण रोजच्या बोलण्यात  was, were  चा वापर कसा करावा या विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी विविध वाक्यांचा वापर उदाहरणादाखल करून हे समजुन घेऊ. So let’s know How to use was, were in daily English.

     Was, were  ही भुतकाळातील  to be  ची रूपे आहेत.

https://5to12grammarclass.com/?p=133&preview=true

 

1. Was  चा वापर = जर कर्ता एक वचनी प्रथम किंवा तृतीय पुरुष असेल तर साध्या भुतकाळातील वाक्यात  was  चा वापर करावा

   How to use “was” in Affirmative Statements.

   होकारार्थी विधाने

    subject + was +noun.

I was a teacher.

I was a doctor.

He was a farmer.

She was an advisor.

It was an honest animal.

Ganesh was a director.

      How to use “was” in Negative statements

      नकारार्थी विधाने

       Subject + was + not + noun.

                               was + not = wasn’t

I wasn’t a teacher.

I wasn’t a doctor.

He wasn’t a farmer.

She wasn’t an advisor.

It wasn’t an honest animal.

Ganesh wasn’t a director.

    How to use “was” in Verbal questions

    Was + subject + noun?

Was I a teacher?

Was I a doctor?

Was he a farmer?

Was she an advisor?

Was it an honest animal?

Was Ganesh a director?

  2. Use of were    //    were चा वापर 

कर्ता जर एक वचनी द्वितीय पुरुषी म्हणजेच you किंवा अनेकवचनी प्रथम (we), द्वितीय (you) किंवा तृतीयपुरुषी (they) असेल तर were चा वापर करतात.

  How to use “were” in Affirmative Statements.

   होकारार्थी विधाने.

   Subject + were + noun. 

You were a teacher.

You were teachers.

They were teachers.

Prashant and Sonali were teachers.

Lion and tiger were animals.

  How to use “were” in Negative statements.

  नकारार्थी विधाने.

 Subject + were + not + noun.

You were not a teacher.

You were not teachers.

They were not teachers.

Prashant and Sonali were not teachers.

Lion and tiger were not birds.

    How to use “were” in Verbal questions.

     Were + subject + noun?

     Were + not + subject.+ noun?

Were you a teacher?

Weren’t you teachers?

Were Prashant and Sonali teachers?

Were they teachers?

   टीप you  हे द्वितीय पुरुषी कर्त्याचे रूप एकवचन अनेकवचन दोन्ही मध्ये वापरले जाते.

Let’s Practice:   How to use “was,were”

Use was, /wasn’t, / were, / weren’t in the following sentences.

1. I ….. captain.

2. ….. I captain?

3. He ….. lawyer.

4. ….. he lawyer?

5. They ….. painters.

6. ….. they painters?

7. You ….. collectors.

8. …… you collectors?

9. You ….. president.

10. …… you president?

      अशा पद्धतीने वाचण्याचा, लिहिण्याचा सराव केल्यास आपणही सहज इंग्रजी बोलू शकतो.

Use Of Am Is Are-1

https://5to12grammarclass.com/use-of-am-is-are-1/

  या सदरामध्ये आपण am,is व are चा वापर साह्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा हे पाहणार आहोत…

 वर्तमान काळात बोलत असताना चालू किंवा घडत असणारी क्रिया सांगण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला ing देऊन त्याच्या अगोदर सहाय्यक क्रियापद Auxiliary म्हणून am, is व are यांचा वापर करावा लागतो.

       अशा प्रकारची रचना Present continuous tense म्हणजेच चालू वर्तमान काळामध्ये वापरावी लागते.

“is / are / am” are called “helping verbs”. As the name suggests, they are verbs that help convey the tense and meaning of a sentence.

                                      *************************************

   

Where to use “is / are / am”

     1.Use Of Am Is Are In Affirmative sentences

      होकारार्थी  वाक्य 

Subject + am/is/are + main verb+ing

eg. ask +ing = asking

I am running. 

You are inquiring.

Janhavi and Vedant are explaining.

We are drawing.

They are disturbing.

It is identifying.

Horse is running.

He is choosing.

Vedant is enjoying.

She is demanding.

Janhavi is thinking.

                                         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  2.Use Of Am Is Are In Negative sentences

 नकारार्थी वाक्य

नकारार्थी वाक्य मध्ये am, is, are सोबत not हा नकारार्थी शब्द वापरावा लागतो.

  Subject + am not/isn’t/aren’t + main verb+ing...

I am not running.

You aren’t inquiring.

Janhavi and Vedant aren’t explaining.

We aren’t drawing.

They aren’t disturbing.

It isn’t identifying.

Horse isn’t running.

He isn’t choosing.

Vedant isn’t enjoying.

She isn’t demanding.

Janhavi isn’t think

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!          

    प्रश्नार्थक वाक्य 

     3.Use Of Am Is Are In Interrogative Sentences (Question)

     Am / Is / Are (not) +subject + main verb + ing 

Am I running.

 Are you inquiring.

 Aren’t Janhavi and Vedant  explaining.

Are we drawing.

Are they disturbing.

 Isn’t it identifying.

 Is horse running.

 Is he choosing.

Is Vedant  enjoying.

Isn’t she demanding.

Is Janhavi thinking.

 *********************************

Let’s Practice: Use Of “Am, Is, Are”

am, is, are, Worksheet

Use appropriate Helping verb or main verb and complete the sentences.

 1. They are ……. .

2. …… They answering ?

3. Ganesh … inviting.

4. …’t Sandeep managing ?

5. It is ….. .

6. Dog … watching.

7. I …. driving.

8. Am I ……. ?

9. You …… finishing .

10. Aren’t you …… ?

Use of Am-Is-Are-2

https://5to12grammarclass.com/?p=133&preview=true

या सदरामध्ये आपण am,is व are चा क्रियापद म्हणून आणखी वापर कसा होतो हे पाहणार आहोत…

  ब्लॉग वर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण व सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

         तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे. ज्याची प्रथम भाषा इंग्रजी नाही त्यांना इंग्रजी बद्दल भीती व न्यूनगंड असतो. हा न्यूनगंड दूर करण्यासाठी आपल्या मातृभाषेमध्ये व राष्ट्रभाषेमध्ये म्हणजेच परिचित भाषेमधले बारकावे व शिष्टाचार आपणास माहिती असले पाहिजेत व ते इंग्रजीत कसे वापरायचे हे ज्ञान आपण या ब्लॉग वरील माहितीच्या आधारे (आर्टिकल) समजून घेणार आहोत जेणेकरून इंग्रजी भाषेची वाटणारी भीती व न्यूनगंड आपोआपच दूर होईल…

रोजच्या बोलण्यात am,is,are चा वापर कसा करावा.

  How to use am, is, are

  am,is,are ही वर्तमान काळातील to be ची रूपे आहेत.

1. am चा वापर = जर कर्ता एक वचनी प्रथम पुरुष म्हणजेच I असेल तर am चा वापर करावा.

Affirmative Statements.

 होकारार्थी विधाने

I + am + noun.

I am a teacher.

I am a doctor.

I am a farmer.

I am a soldier.

I am an adviser.

I am an operator.

I am a director.

I am a photographer.

I am a collector.

I am a sweeper.

I am a postman.

I am an Indian.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

       Negative statements

        नकारार्थी विधाने

I + am + not + noun.

I am not a teacher.

I am not a doctor.

I am not a farmer.

I am not a soldier.

I am not an advisor.

I am not an operator.

I am not a director.

I am not a photographer.

I am not a collector.

I am not a sweeper.

I am not a postman.

I am not an Indian.

*****************************   

        Verbal questions

 Am + I + noun?

Am + I + not + noun?

Am I a teacher?

Am I a director?

Am I not a doctor?

Am I not a farmer?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Use of ‘is’ / ‘is’ चा वापर

कर्ता जर एक वचनी तृतीयपुरुषी म्हणजेच he, she, it किंवा इतर मुलगा-मुलगी व्यक्ती, एखादा प्राणी, पक्षी असेल तर is चा वापर करतात.

          Affirmative Statements.

           होकारार्थी विधाने.

   Subject + is + noun.

He is a teacher.

She is a doctor.

Ganesh is a farmer.

Peacock is an Indian bird.

Dog is honest animal.

”””””””””””””””””””””””””””’       

         Negative statements.

         नकारार्थी विधाने

 Subject + is + not + noun.

He is not a teacher.

She is not a doctor.

Ganesh is not a farmer.

Peacock is not an Indian bird.

Dog is not honest animal.

 ””””””””””””””””””””””””””””””       

             Verbal questions.

  Is+subject+noun?

  Is+not+subject+noun?

Is he a teacher?

Is’t she a doctor?

Is Ganesh a farmer?

Is a peacock an Indian bird?

Isn’t a dog an honest animal?

”””””””””””””””””””””””””””             

 3. Use of ‘are’ / are चा वापर .

कर्ता जर द्वितीय पुरुषी एकवचनी(You), द्वितीय पुरुषी अनेकवचनी(You) किंवा तृतीयपुरुषी अनेक वचनी (They)असेल तर are चा वापर करावा.

you  हे द्वितीय पुरुषी कर्त्याचे रूप एकवचन व अनेकवचन दोन्ही मध्ये वापरले जाते.

       Affirmative Statements.

        होकारार्थी विधाने.

subject+are+noun.

You are a teacher.

You are teachers.

They are teachers.

Prashant and Sonali are teachers.

Lion and tiger are animals.

””””””””””””””””””””””””””””””

         Negative statements.

         नकारार्थी विधाने.

          Subject+are+not+noun.

You are not a teacher.

You are not teachers.

They are not teachers.

Prashant and Sonali are not teachers.

Lion and tiger are not birds.

”””””””””””””””””””””””””””””””

        Verbal questions.

        Are+subject+noun?

        Are+not+subject+noun?

Are you a teacher?

Aren’t you teachers?

Are Prashant and Sonali teachers?

Are they teachers?

”””””””””””””””””””””””””””””””””’

    ह्या गोष्टी आपण शाळा-कॉलेजमध्ये शिकलेलो आहोत, पण त्याचा योग्य सराव व योग्य वापर आपण शास्त्रीय दृष्टीने किंवा ओघाने फार कमी प्रमाणात करतो. पण जेव्हा आपण एखाद्या प्रोफेशनल फिल्ड मध्ये काम करतो, तेव्हा या गोष्टींचा वापर आपल्या बोलण्यात व लिखाणात करणे क्रमप्राप्त होते व सराव नसल्याने आपण त्यामध्ये थोडे संकोचतो. हा संकोच दूर व्हावा यासाठी या माहितीचा आधार घेऊन आपण स्वतः सराव करू शकतो व आपण आपले इंग्रजी सुधारू शकतो.