Using will-shall as helping verb- Simple Future Tense / will-shall चा साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापर- साधा भविष्य काळ

Simple Future Tense

       

आजच्या सदरामध्ये आपण मुख्य क्रियापदाबरोबर will / shall  या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर कसा करावा याची विषयीची माहिती घेणार आहोत.

 या अगोदर आपण मुख्य क्रियापद म्हणून will / shall चा वापर कसा होतो याची माहिती घतलेली आहे

*Simple Future Tense

साधा भविष्य  काळSimple FutureTense

Using will-shall as helping verb- Simple Future Tense in Affirmative Sentences

विधानार्थी वाक्य

Subject + will + main verb.

I will think.

We will  build.

They will  call.

You will speak.

Vedant and Janhavi will sing.

He will  think.

She will build bridge.

Vedant will sing song.

Janhavi will speak.

Baby will cry.

She will explain method.

Ashwini will submit documents.

***************************

******************

Using will-shall as helping verb- Simple Future Tense in Negative Sentences

साध्या भविष्यकाळातील नकारार्थी वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदापुढे not या नकारार्थी शब्दाचा वापर करावा लागतो.

Subject + will + not + main verb.

 will+not = won’t

I won’t speak.

We won’t associate.

They won’t compromise.

Prashant and Sonali won’t concentrate.

You won’t know.

She won’t take.

He won’t manage.

Vedant won’t pull.

“””””””””””””””””””””””””””

प्रश्नार्थक वाक्य 

Using will-shall as helping verb- Simple Future Tense in Interrogative Sentences (Questions)

Will / Won’t + subject + main verb?

Will I speak?

Won’t we associate?

Will they suggest?

Won’t you continue?

Will he supply?

Will she explain?

Won’t baby cry?

Won’t Vedant Sing?

”””””””””””””””””””””””””’

Let’s Practice ……………

1. I …. continue.

2. I won’t ……. .

3. He won’t ……. .

4. …… you come?

5. They …… Combine.

6. ……’t they believe?

7. You …… consult.

8.  Will she …….?

9. Won’t Ganesh ……?

10. It won’t …… .

””””””””””””””””””””

 टिप  :   I  व  we  या कर्त्यांसाठी  shall  हे रूप वापरण्याचा नियम असलातरी, सध्या  will  हेच रूप सर्व कर्त्यासोबत वापरले जाते. अशाच पद्धतीने आपण दिलेल्या नियमांचा व सूत्रांचा वापर करून अधिकाधिक वाक्य स्वतः तयार करून बोलू शकतो लिहू शकतो त्याचा सराव करणे गरजेचे आहे.

 

Using “had been”, Past perfect continuous Tense | “had been” चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ 

Past perfect continuous Tense

 Using had been | Past perfect continuous Tense | had been चा वापर कसा करावा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ

          In this article we’re going to know how to use “Had Beenas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

          या सदरामध्ये आपण had been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया काही काळापासून नित्य नियमित भूतकाळात घडत आलेली होती व ती पुढे पूर्णपणे बंद झाली हे  दाखवण्यासाठी  had been चा वापर करावा लागतो.

कर्ता  एकवचनी व अनेकवचनी … had been चा वापर होतो..

 

Past perfect continuous Tense
Past perfect continuous Tense

””””””””””””””””””””””’

  Using had been, Past perfect continuous Tense in Affirmative sentences

                Sub.+ had been  + v +ing 

1. I had been bringing.

2. I had been singing.

3. You had been neglecting.

4. You had been co-operating.

5. They had been enjoying.

6. They had been handling.

7. You had been advising.

8. Vedant and Janhavi had been donating.

9. Prashant and Sonali had been consulting.

10. You had been maintaining.

11. We had been trying.

12.She had been selecting.

13.Janhavi had been repeating.

14.He had been operating.

15.Vedant had been inviting.

16.It had been crying.

17.Ganesh had been replying.

18.He had been submitting.

19.Sonali had been demanding .

20.She had been working.

”””””””””””””””””””””””””

 

Using had been, Past perfect continuous Tense in Negative sentences

                      Subject + hadn’t been + v + ing

1. I hadn’t been bringing.

2. I hadn’t been singing.

3. You hadn’t been neglecting.

4. You hadn’t been co-operating.

5. They hadn’t been enjoying.

6. They hadn’t been handling.

7. You hadn’t been advising.

8. Vedant and Janhavi hadn’t been donating.

9. Prashant and Sonali hadn’t been consulting.

10. You hadn’t been maintaining

11.  We  hadn’t been trying.

12. She hadn’t been advertising.

13.Janhavi hadn’t been directing.

14.He hadn’t been replying.

15.Vedant hadn’t been announcing.

16.It hadn’t been coming.

17.Lion hadn’t been roaring.

18.Ganesh hadn’t been concentrating.

19.He hadn’t been co-operating.

20.Sonali hadn’t been discussing.

21.She hadn’t been submitting.

”””””””””””””””””””””””””””

Using had been, Past perfect continuous Tense in Interrogative sentences

         Had/Hadn’t + subject + been + V+ing

1. Had I been taking ?

2. Had I been discussing ?

3. Had you been operating ?

4. Hadn’t you been studying ?

5. Hadn’t they been joining?

6. Hadn’t he been promising ?

7. Hadn’t you been submitting ?

8. Hadn’t Vedant and Janhavi been inviting ?

9. Had Prashant and Sonali been replying ?

10. Had You been demanding ?

11. Had we been announcing ?

12.Had she been advertising?

13.Had Janhavi  been directing?

14.Had he been replying ?

15.Had Vedant been announcing ?

16.Had it  been coming ?

17.Had’t lion been roaring ?

18.Had Ganesh been concentrating ?

19.Hadn’t he been co-operating ?

20.Had Sonali been discussing ?

21.Hadn’t she been submitting ?

”””””””””””””””””””””””””””’

 

 

 

 

Using Had as helping verb with V3 in Past Perfect Tense/ Had चा वापर पूर्ण भूतकाळ

Using had

   In this article we’re going to know how to use “Hadas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

आजच्या सदरामध्ये आपण Had चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया भूतकाळामध्ये पूर्ण झालेली होती हे दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीने had चा वापर करावा लागतो.

अश्या रचनेला व्याकरणात पूर्ण भूतकाळ (Past Perfect Tense) म्हणतात .

कर्ता जर एकवचनी व अनेकवचनी ——- had चा वापर होतो..

””””””””””””””””””””””””’Using had

Using Had as helping verb with V3 in Affirmative sentences

  Sub.+ had + v3.

V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I had bought.

2. I had taken.

3. You had cancelled.

4. You had learnt.

5. They had  announced.

6. They had mistaken.

7. You had handled.

8. Vedant and Janhavi had  compromised.

9. Prashant and Sonali had donated.

10. You had demanded.

11.She had advertised.

12.Janhavi had directed.

13.He had replied.

14.Vedant had announced.

15.It had come.

16.Lion had roared.

17.Ganesh had concentrated.

18.He had co-operated.

19.Sonali had discussed.

20.She had submitted.

”””””””””””””””””””””””””’

Using Had as helping verb with V3 in Negative sentences

Subject + hadn’t + past participle.

1. I hadn’t bought.

2. I hadn’t taken.

3. You hadn’t cancelled.

4. You hadn’t learnt.

5. They hadn’t announced.

6. They hadn’t mistaken.

7. You hadn’t handled.

8. Vedant and Janhavi hadn’t compromised.

9. Prashant and Sonali hadn’t donated.

10. You hadn’t demanded.

11.She hadn’t advertised.

12.Janhavi hadn’t directed.

13.He hadn’t replied.

14.Vedant hadn’t announced.

15.It hadn’t come.

16.Lion hadn’t roared.

17.Ganesh hadn’t concentrated.

18.He hadn’t co-operated.

19.Sonali hadn’t discussed.

20.She hadn’t submitted.

”””””””””””””””””””””””””

Using Had as helping verb with V3 in Interrogative sentences

  Hadn’t + subject + p.p.(v3)? 

1. Had I bought ?

2. Had I taken ?

3. Had  you cancelled ?

4. Hadn’t you learnt ?

5. Had they announced ?

6. Hadn’t they mistaken ?

7. Had you handled ?

8. Hadn’t Vedant and Janhavi compromised ?

9. Had Prashant and Sonali donated ?

10. Had you demanded ?

Had she advertised ?

Had Janhavi directed ?

Had he replied ?

Had  Vedant  announced ?

Had it come ?

Hadn’t lion roared ?

Had Ganesh concentrated ?

Hadn’t he co-operated ?

Had Sonali  discussed ?

Hadn’t she submitted ?

”””””””””””””””””””””

How to use was/were as a helping verb in past continuous tense //  चालू भूतकाळात  was ,were  चा वापर.

: https://5to12grammarclass.com/how-to-use-was-were-as-a-helping-verb-in-past-continuous-tense

            In this article we’re going to know how to use “was/wereas a helping verb (auxiliary)  in past continuous tense with the help of some sentences.

या सदरामध्ये आपण was  were चा वापर सहाय्यक क्रियापद म्हणून मूळ क्रियापदाला ing प्रत्यय लावून कसा करावा याविषयी माहिती पाहणार आहोत.

घडणारी क्रिया ही भूतकाळ मध्ये काही काळ चालू होती हे दाखवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

व्याकरणाच्या भाषेमध्ये यालाच चालू भूतकाळ (past continuous tense) असे म्हणतात.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””was-were

   1.was चा वापर

कर्ता एक वचनी प्रथम व तृतीय पुरुषी असेल तर was हे सहाय्यक क्रियापद वापरावे.

(अपवाद द्वितीय पुरुषी एकवचनी कर्ता you)

1.1  How to use “was” as a helping verb (auxiliary)  in Affirmative sentences

 होकारार्थी वाक्य

Subject + was + main verb +ing.

I was crying

I was co-operating.

Janhavi was discussing.

Vedant was studying.

She was submitting.

He was managing.

I was telling.

Ganesh was pulling.

He was informing.

Sonali was maintaining.

She was promising.

””””””””””””””””””””””””

1.2 How to use “was” as a helping verb (auxiliary) in Negative  sentence

नकारार्थी वाक्य

subject + was + not + main verb +  ing.

I wasn’t crying.

I wasn’t cooperating.

Janhavi wasn’t discussing.

Vedant wasn’t studying.

She wasn’t submitting.

He wasn’t managing.

I wasn’t telling.

Ganesh wasn’t pulling.

He wasn’t informing.

Sonali wasn’t maintaining.

She wasn’t promising.

”””””””””””””””””””””””””””

1.3 How to use “was” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentence (questions)

प्रश्नार्थक वाक्य

Was/wasn’t + subject + main verb + ing ?

Was I crying?

Wasn’t I co-operating?

Was Janhavi discussing?

Wasn’t Vedant studying?

Was she submitting?

Was he managing?

Wasn’t I telling?

Was Ganesh pulling?

Wasn’t he informing?

Wasn’t Sonali maintaining?

What’s she promising?

”””””””””””””””””””””””””””’

Let’s practice

I …. enjoying.

I was ……. .

He was …….. .

She …… appointing.

Ramesh …… announcing.

Was she …….. ?

Wasn’t he ……. ?

I wasn’t …… .

He …..n’t accepting.

Prashant was ……. .

”””””””””””””””””””””””””””””’

  2.   Were चा वापर

कर्ता एकवचनी द्वितीय पुरुषी (you) किंवा अनेकवचनी  असेल तर were हे सहाय्यक क्रियापद वापरावे.

2.2   How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences

होकारार्थी वाक्य

Subject + were + main verb +ing.

You were advising.

You were compromising.

Janhavi and Vedant were consulting.

They were cheating.

They were inviting.

You were arriving.

Teachers were deciding.

Farmers were complaining.

You were entering.

Students were suggesting.

””””””””””””””””””””””””””””’

      2.2 How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences

नकारार्थी वाक्य

Subject + were + not + main verb +  ing.

You weren’t advising.

You weren’t compromising.

Janhavi and Vedant weren’t consulting.

They weren’t cheating.

They weren’t inviting.

You weren’t arriving.

Teachers weren’t deciding.

Farmers weren’t complaining.

You weren’t entering.

Students weren’t suggesting.

”””””””””””””””””””””””””””””

2.3 How to use “were” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentence (questions)

 प्रश्नार्थक वाक्य

were/weren’t + subject + main verb + ing ?

Weren’t  you compromising ?

Were you compromising?

Weren’t Janhavi and Vedant consulting?

Were they cheating?

Were you inviting?

Weren’t they arriving?

Were teachers deciding?

Were farmers complaining?

Weren’t you entering?

Were students suggesting?

”””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 

 

 

How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)/ did चा वापर कसा करावा/ Simple Past Tense

How-to-Use-did-as-Helping-Verb (Auxiliary)

 

In this article we’re going to know how to use “Did” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

या भागामध्ये आपण Did चा वापर साह्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत त्यासाठी वाक्यांमध्ये मुळ क्रियापद म्हणून क्रियापदाचे दुसरे रूप म्हणजेच Past form वापरला जातो.

एखादी क्रिया घडली हे तात्पुरते आणि साध्या पद्धतीने सांगण्यासाठी या रचनेचा वापर केला जातो.

व्याकरणाच्या भाषेत यालाच साधा भूतकाळ असे म्हणतात.

कर्ता कोणत्याही रूपातील (एकवचन/ अनेकवचन किंवा प्रथम /द्वितीय /तृतीय पुरुषी)असला तरी अशा रचनांमध्ये did हेच साह्यकारी क्रियापद वापरले जाते.

”””””””””””””””””””””””””””””””

1. विधानार्थी वाक्य 

How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Affirmative Sentences

Subject + V2.

(did अदृश्य म्हणजेच क्रियापदाच्या दुसऱ्या रूपामध्ये त्याचा लोप झालेला आहे. )

I worked.

I paid.

I compromised.

I won.

I purchased.

You managed.

You repaired.

You repeated.

You advertised

You turned.

He built.

Vedant announced.

She selected.

Janhavi thought.

It managed.

Cat jumped.

We helped.

We neglected

We passed.

We sang.

We cancelled.

You drawn.

You disturbed.

You touched.

You cooked.

You pulled.

They learnt.

They separated.

They cut.

They wondered.

Ganesh and Vedant played.

Janhavi and Sonali worked.

”””””””””””””””””””””””””””””””

2. विधानार्थी वाक्यांमध्ये घडणारी क्रिया फार महत्त्वाची आहे असं सांगताना did चा वापर केला जातो, पण असे फारच कमी वेळा होते.

Subject + did + V1.

I did win.

I did drive safely.

You did played well.

He did paint.

She did manage.

We did win the match.

We did cancel program.

You did change.

They did operate machine.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

3.How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Negative Sentences

I didn’t work

I didn’t pay.

I didn’t play.

I didn’t purchase.

You didn’t manage.

You didn’t repair.

You didn’t repeat.

You didn’t advertise.

You didn’t turn.

He didn’t  build.

Vedant didn’t announce.

She didn’t select.

Janhavi didn’t think.

It didn’t manage.

Cat didn’t jump.

We didn’t help

We didn’t neglect.

We didn’t pass.

We didn’t sing.

We didn’t cancel.

You didn’t draw.

You didn’t disturb.

You didn’t touch.

You didn’t cook.

You didn’t pull.

They didn’t learn.

They didn’t  separate.

They didn’t cut.

They didn’t wonder.

Ganesh and Vedant didn’t play.

Janhavi and Sonali didn’t work.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 4. How to use “Didas a helping verb (auxiliary) in Interrogative Sentences

Did/Didn’t + sub. + main verb

Did I work?

Did I pay ?

Did I compromise ?

Did I win ?

Didn’t I purchase ?

Did you manage ?

Didn’t you repair ?

Did you repeat ?

Did you advertise ?

Didn’t you turn ?

Didn’t he build ?

Did Vedant announce ?

Did she select ?

Did Janhavi think ?

Didn’t it manage ?

Did cat jump ?

Did you manage?

Did you repair?

Did you repeat?

Did you advertise?

Didn’t you turn?

Didn’t he build?

Did Vedant announce?

Did she select?

Didn’t Janhavi think?

Did it manage?

Did cat jump?

Did we help?

Didn’t we neglect?

Did we pass?

Did we sing?

Did we cancel?

Did you draw ?

Didn’t you disturb?

Did you touch?

Did you cook?

Didn’t you pull?

Did they learn?

Didn’t they separate?

Did they cut?

Did they wonder?

Did Ganesh and Vedant play?

Didn’t Janhavi and Sonali work?

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 

How to use have been /has been as helping verb.  

have been /has been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा

How to use have been /has been as helping verb.  

In this article we’re going to know how to use “have been/has been” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

आपण या अगोदर have/has चा वापर मूळ क्रियापद म्हणून कसा करावा याचा अभ्यास केलेला आहे

आजच्या सदरामध्ये आपण have been /has been चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.

क्रिया काही काळापासून नित्य घडत आलेली आहे व ती पुढेही घडणार आहे हे दाखवण्यासाठी  have been /has been चा वापर करावा लागतो.

1. have beenचा वापर 

कर्ता जर एकवचनी प्रथमपुरुष( I ) व द्वितीयपुरुष( You )असेल तर व अनेकवचनी कर्ता असेल have been चा वापर होतो..

”””””””””””””””””””””””””’

 How to use “have been” in Affirmative sentences

Sub.+ have been  + v +ing

1. I have been bringing.

2. I have been singing.

3. You have been neglecting.

4. You have been co-operating.

5. They have been enjoying.

6. They have been handling.

7. You have been advising.

8. Vedant and Janhavi have been donating.

9. Prashant and Sonali have been consulting.

10. You have been maintaining.

11. We have been trying.

””””””””””””””””””””””””””””””””’

 How to use “have been” in Negative sentences

Subject + haven’t been + v + ing

1. I haven’t been bringing.

2. I haven’t been singing.

3. You haven’t been neglecting.

4. You haven’t been co-operating.

5. They haven’t been enjoying.

6. They haven’t been handling.

7. You haven’t been advising.

8. Vedant and Janhavi haven’t been donating.

9. Prashant and Sonali haven’t been consulting.

10. You haven’t been maintaining

11.  We  haven’t been trying.

”””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “have been” in Interrogative sentences

Have/Haven’t + subject + been + V+ing

1. Have I been taking ?

2. Have I been discussing ?

3. Have you been operating ?

4. Haven’t you been studying ?

5. Haven’t they been begining ?

6. Have they been promising ?

7. You have been submitting ?

8. Haven’t Vedant and Janhavi been inviting ?

9. Have Prashant and Sonali been replying ?

10. Have You been demanding ?

11. Have we been announcing ?

”””””””””””””””””””””””””””’

2.Has been चा वापर..

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी he,she,it असेल तर has been वापरतात.

How to use “has been” in Affirmative sentences

Subject + has + been +V+ing

She has been selecting.

Janhavi has been repeating.

He has been operating.

Vedant has been inviting.

It has been crying.

Ganesh has been replying.

He has been submitting.

Sonali has been demanding .

She has been working.

””””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “has been” in Negative sentences

Subject + hasn’t been + V +in

She hasn’t been advertising.

Janhavi hasn’t been directing.

He hasn’t been replying.

Vedant hasn’t been announcing.

It hasn’t been coming.

Lion hasn’t been roaring.

Ganesh hasn’t been concentrating.

He hasn’t been co-operating.

Sonali hasn’t been discussing.

She hasn’t been submitting.

””””””””””””””””””””””””””””’

How to use “has been” in  Interrogative sentences (questions)

Has/Hasn’t + subject + been + V+ing ?

Has she been advertising?

Has Janhavi been directing?

Has he been replying ?

Has Vedant been announcing ?

Has it been coming ?

Hasn’t lion been roaring ?

Has Ganesh been concentrating ?

Hasn’t he been co-operating ?

Has Sonali been discussing ?

Hasn’t she been submitting ?

”””””””””””””””””””””””””””

अशाच पद्धतीची इंग्रजी व्याकरण व इंग्रजी स्पिकिंग साठी आवश्यक असणारी पायाभूत माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला विजीट करा.

https://5to12grammarclass.com/

 

 

 

 

How to use Have and Has as a helping verb (auxiliary)

How to Use "have-has" as helping Verb

 In this article we’re going to know how to use “have/has” as a helping verb (auxiliary) with the help of some sentences.

आपण या अगोदर have/has  चा वापर मूळ क्रियापद म्हणून कसा करावा याचा अभ्यास केलेला आहे.
आजच्या सदरामध्ये आपण have/has चा वापर सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून कसा करावा याविषयी माहिती घेणार आहोत.
क्रिया पूर्ण झालेली असून तिचा परिणाम बोलत असताना ती नजीकच्या काळात घडलेली असण्याची जाणीव होते तेव्हा अशा पद्धतीने have/has चा वापर करावा लागतो.

कर्ता जर एकवचनी प्रथमपुरुष( I ) व द्वितीयपुरुष( You )असेल तर व अनेकवचनी कर्ता असेल have चा वापर होतो..

”””””””””””””””””””””””””””””””’How to Use "have-has" as helping Verb

 

 Use of Have-

How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Sub.+ have + v3.
      V3= क्रियापदाचे तिसरे रूप (past participle)

1. I have bought.
2. I have taken.
3. You have cancelled.
4. You have learnt.
5. They have announced.
6. They have mistaken.
7. You have handled.
8. Vedant and Janhavi have compromised.
9. Prashant and Sonali have donated.
10. You have demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””””
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
       Subject + haven’t + past participle.

1. I haven’t bought.
2. I haven’t taken.
3. You haven’t cancelled.
4. You haven’t learnt.
5. They haven’t announced.
6. They haven’t mistaken.
7. You haven’t handled.
8. Vedant and Janhavi haven’t compromised.
9. Prashant and Sonali haven’tdonated.
10. You haven’t demanded.
””””””””””””””””””””””””””””””””’
How to use “Have” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences
    Have/Haven’t + subject + p.p.(v3)? 

1. Have I bought ?
2. Have I taken ?
3. Have you cancelled ?
4. Haven’t you learnt ?
5. Have they announced ?
6. Haven’t they mistaken ?
7. You have handled ?
8. Haven’t Vedant and Janhavi compromised ?
9. Have Prashant and Sonali donated ?
10. Have You demanded ?
”””””””””””””””””””””””””””””””’
Has चा वापर-        How to use “has”

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी he,she,it असेल तर has वापरतात.
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Affirmative sentences
Subject + has + past participle.

She has advertised.
Janhavi has directed.
He has replied.
Vedant has announced.
It has come.
Lion has roared.
Ganesh has concentrated.
He has co-operated.
Sonali has discussed.
She has submitted.
*******************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Negative sentences
  Subject + hasn’t + past participle.
She hasn’t advertised.
Janhavi hasn’t directed.
He hasn’t replied.
Vedant hasn’t announced.
It hasn’t come.
Lion hasn’t roared.
Ganesh hasn’t concentrated.
He hasn’t co-operated.
Sonali hasn’t discussed.
She hasn’t submitted.
*********************************
How to use “Has” as a helping verb (auxiliary) in Interrogative sentences (questions)
     Has/Hasn’t + subject + past participle?
Has she advertised ?
Has Janhavi directed ?
Has he replied ?
Has Vedant  announced ?
Has it come ?
Hasn’t lion roared ?
Has Ganesh concentrated ?
Hasn’t he co-operated ?
Has Sonali  discussed ?
Hasn’t she submitted ?

अशाच पद्धतीची इंग्रजी व्याकरण व इंग्रजी स्पिकिंग साठी आवश्यक असणारी पायाभूत माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला विजीट करा

How to Use “do-does”

https://5to12grammarclass.com/how-to-use-do-does/ ‎

In this article we’re going to know how to use “do-does” with the help of some sentences.

सदरामध्ये आपण मुख्य क्रियापदाबरोबर do,does या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर कसा करावा याची विषयीची माहिती घेणार आहोत.

या अगोदर आपण have/has या मुख्य क्रियापदांबरोबर do,does चा वापर कसा होतो याची माहिती घतलेली आहे.

………………………………………………………………………..Do --Does

साधा वर्तमान काळ

How to Use “do-does” in Simple Present Tense

Do/Does + main verb 

विधानार्थी वाक्यात  क्रियेला अधिक महत्त्व देण्यासाठी do/does चा वापर होतो.

I do speak.

They do change the activities.

She does identify.

Vedant does blame on friend.

…………………………………………………………………….

 सामान्य, दररोजची, सवयीची क्रिया असेल तर विधानार्थी वाक्यात do/does चा वापर होत नाही.

I think.

We build.

They call.

You speak.

Vedant and Janhavi Sing.

………………………………………………………………….

अशा वाक्यात तृत्तीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असल्यास मुख्य क्रियापद आला किंवा es प्रत्यय लागतो.

He thinks.

She builds bridge.

Vedant sings song.

Janhavi speaks.

Baby cries.

She explains method.

Ashwini submits documents.

…………………………………………………………………….

साध्या वर्तमान काळातील नकारार्थी वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदा अगोदर do / does चा वापर करावाच लागतो व त्यापुढे not या नकारार्थी शब्दाचा वापर करावा लागतो.

do + not = don’t 

does + not = doesn’t

don’t / doesn’t + main verb

I don’t speak.

We don’t associate.

They don’t compromise.

Prashant and Sonali don’t concentrate.

You don’t know.

She doesn’t take.

He doesn’t manage.

Vedant doesn’t pull.

………………………………………………………………….

साध्या वर्तमान काळातील प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये मुख्य क्रियापदा अगोदर do / does चा वापर करावाच लागतो .

How to use “do-does in Interrogative Sentences

Do/Don’t Does/Doesn’t + subject + main verb

Do I speak?

Don’t we associate?

Do they suggest?

Don’t you continue?

Does he supply?

Does she explain?

Doesn’t baby cry?

Doesn’t Vedant Sing?

……………………………………………………………….

Let’s Practice……………

1. I …. continue.

2. I don’t ……. .

3. He doesn’t ……. .

4. …… you come?

5. They …… Combine.

6. ……n’t they believe?

7. You …… consult.

8. Does she …….?

9. Don’t Ganesh ……?

10. It doesn’t …… .

अशाच पद्धतीने आपण दिलेल्या नियमांचा सूत्रांचा वापर करून अधिकाधिक वाक्य स्वतः तयार करून बोलू शकतो लिहू शकतो त्याचा सराव करणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

 

How to Use “have-has” as Main Verb/”have-has” चा वापर

How to Use "have-has" as helping Verb

 

In this article we’re going to know how to use do, does as main verb with the help of some sentences.

How to Use "have-has" as Main Verb

“have, has” चा वापर  काही वेळेस मुख्य क्रियापद म्हणून केला जातो, नकारार्थी व प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये साह्यकारी क्रियापद म्हणून do, does, did, will यांचा वापर करावा लागतो.

भविष्यकाळातील वाक्यांसाठी have किंवा has बरोबर will चा वापर होतो.

 Have व has चा वापर रोजच्या इंग्रजी बोलण्यामध्ये कसा करावा याची माहिती आपण या सदरामध्ये घेणार आहोत.

त्याच्यासाठी आपण रोजच्या वापरातील काही वाक्यांचा वापर करणार आहोत व त्याचा सरावही करणार आहोत.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Have चा वापर // Using Have (as main verb)      

 1. कर्ता प्रथमपुरुषी ( I ) किंवा द्वितीयपुरुषी एकवचनी( you )असेल तर

             How to Use “have-has” as Main Verb in Affirmative sentences.

                 होकारार्थी वाक्य

   I + have + object / noun

   You + have + object / noun                                      

                                               have — ( कर्त्या )कडे  आहे .

                                             will have — ……कडे असेल .

I have four notebooks.

I have a red pen.

I have an idea.

I have a profit.

I will have a permission.

You have a dream.

You have knowledge.

You have good nature.

You will have a computer.

You will have a good job.

………………………………………………………………….

How to Use “have-has” as Main Verb in Negative sentences

 I + do not/ did not + have + object / noun             

don’t have — …..कडे नाही . 

didn’t have — ….कडे नव्हते .

won’t have — ….कडे नसेल.

I don’t have four notebooks.

I don’t have a red pen.

I don’t have an idea.

I don’t have a profit.

I didn’t have a permission.

You didn’t have a dream.

You didn’t have knowledge.

You didn’t have good nature.

You won’t have a computer.

You won’t have a good job.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””

How to Use “have-has” as Main Verb in Interrogative sentences/questions

Do I have a red pen?

Do I have an idea?

Do you have a profit?

Will I have a permission?

Did you have a dream?

Did you have knowledge?

Did I have good nature?

Will you have a computer?

Will you have a good job?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरुषी अनेकवचनी कर्त्याबरोबर have चा वापर केला जातो.

How to Use “have-has” as Main Verb in  Affirmative sentences

     होकारार्थी वाक्य

    Plural subject + have + object/ noun

We have four notebooks.

We will have a red pens.

They have an idea.

They will have a profit.

You have a permission.

You have a dream.

We have knowledge.

They have good nature.

You will have a computer.

You have a good job.

……………………………………………………………….

How to Use “have-has” as Main Verb in  Negative sentences

   नकारार्थी वाक्य   

We don’t have four notebooks.

We won’t have a red pens.

They didn’t have an idea.

They don’t have a profit.

You  won’t have a permission.

You didn’t have a dream.

We don’t have knowledge.

They won’t have good nature.

You didn’t have a computer.

You don’t have a good job.

”””””””””””””””””””””””””””””””’

How to Use “have-has” as Main Verb in Interrogative sentences / Questions

  प्रश्नार्थक वाक्य

Will we have a red pens?

Do they have an idea?

Will they have a profit?

Do you have a permission?

Don’t you have a dream?

Do we have knowledge?

Didn’t they have good nature?

Won’t you have a computer?

Did you have a good job?

”””””””””””””””””””””””””’

 Has चा वापर // Use of has

कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी असेल तर has चा वापर करावा

  How to Use “have-has” as Main Verb in Affirmative sentences    

 होकारार्थी वाक्य        

has — ….कडे आहे .

She has a house.

He has stock.

She has many relatives.

Vedant has objection.

Janhavi has skill.

He has success.

…………………………………………………………….

भविष्यकाळात कर्ता एकवचनी तृतीयपुरुषी असेल तर will चा सहाय्यक क्रियापद म्हणून वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She will have a house.

He will have stock.

She will have many relatives.

Vedant will have objection.`

Janhavi will have skill.

He will have success.

”””””””””””””””””””’

 Has चा वापर असलेल्या वाक्यांचा नकारार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्यात रूपांतर करताना वर्तमानकाळात does चा सहाय्यक क्रियापद म्हणून वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She doesn’t have a house.

Does he have stock?

She doesn’t have any relatives.

Doesn’t Vedant have objection?

Does Janhavi have skill?

He doesn’t have success.

”””””””””””””””””””””””””””””’

Has चा वापर असलेल्या वाक्यांचा नकारार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्यात रूपांतर करताना भूतकाळात did चा वापर होतो व has ऐवजी have चा वापर होतो.

She didn’t have a house.

Did he have stock?

She didn’t have any relatives.

Didn’t Vedant have objection?

Did Janhavi have skill?

He didn’t have success.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Let’s Practice…. ++++++++++++++++++++++++++++++++

Use have, has and complete the following sentences and learn How to Use “have-has” as Main Verb.

I ……  neighbour.

I don’t …… doubt.

You …… freedom.

You don’t …… stability.

They …… problem.

We don’t …… stock.

Does Seeta …… relief?

Vedant …… interest.

Janhavi doesn’t …… account.

He ….. faith.

She …… camera.

Does she …… privacy?

They will …… flat.

We will …… ambition.

He will …… agreement.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ही माहिती जेव्हा have व has मुख्य क्रियापद म्हणून वापरले जाते, तेव्हा कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात व वाक्यांमध्ये बदल कसे होतात याविषयी आहे…..

How to use will/shall as main verbs

https://5to12grammarclass.com/how-to-use-will-shall-as-main-verb/ ‎

In this article we’re going to know How to use will / shall as main verbs in daily English.

    या सदरामध्ये आपण रोजच्या बोलण्यात will / shall चा वापर कसा करावा या विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.

       will / shall  ही वर्तमानकाळात वापरली जाणारी रूपे आहेत.

       will/ shall are used in Future Tense as main verbs as well as Helping Verbs.

 https://5to12grammarclass.com/how-to-use-will-shall-as-main-verb/ ‎

1. Shall    चा वापर = साध्या वर्तमानकाळातील वाक्यात करता एकवचनी प्रथम पुरुषी ( I ) किंवा अनेकवचनी प्रथम पुरुषी (we) असेल तर shall  चा वापर करावा. 

     

          1. How to use shall in Affirmative Statements.

               होकारार्थी विधाने

               subject + will + be + noun / object.

I shall be a teacher.

I shall be a doctor.

I shall be an honest officer.

We shall be partners.

We shall be advisers.

We shall be directors.

”””””””””””””””””””””””””’      

          2. How to use shall in Negative statements

         नकारार्थी विधाने

          Subject + shall  + not + be + noun / main verb/ object

                                      ( shall + not = shan’t)

I shan’t be a teacher.

I shan’t be a doctor.

I shan’t be an honest officer.

We shan’t be partners.

We shan’t be advisers.

We shan’t be directors.

””””””””””””””””””””””””””””’                                                     

       3. How to use shall in Verbal questions

         shall / shan’t  + subject + be + noun./ main verb/ object

  Shall I be a teacher?                                                    

  Shan’t I be an honest 

  Shall I be a doctor?                                               

  Shan’t we be partners?

  Shall I be an honest officer?

  Shall we be with sister?

  Shall we be advisers?

  Shall we be directors?

””””””””””””””””””””””””””””

 टिप  :   I  व  we  या कर्त्यांसाठी  shall  हे रूप वापरण्याचा नियम असलातरी सध्या  will  हेच रूप सर्व कर्त्यासोबत वापरले जाते.

   eg. 1. I will be a teacher.

         2. We will be teachers.

”””””””””””””””””””””””””””’        

 2.   Use of Will  

        Will चा वापर 

   कर्ता जर एकवचनी द्वितीयपुरुषी , तृतीयपुरुषी किंवा अनेकवचनी द्वितीय किंवा तृतीय पुरुषी असेल तर will चा वापर करतात.

        1. How to use will in Affirmative Statements.

         होकारार्थी विधाने. 

          Subject + will + be  + noun / main verb/ object 

You will be a teacher.

You will be reporters.                       

They will be teachers.

Prashant and Sonali will be in Kolhapur.

Lion and tiger will be come.

He will be with us tomorrow.

She will be go.

””””””””””””””””””””””””””””””

           2. How to use will in Negative statements.

               नकारार्थी विधाने.

               Subject + will + not + noun/ main verb/ object.

      will + not  = won’t

You won’t be a teacher. 

You won’t be reporters.

They won’t be teachers.

Prashant and Sonali won’t be in Kolhapur.

Lion and tiger won’t be come.

 He won’t be with us tomorrow.

She won’t be go.                                           

””””””””””””””””””””””””””””’                                                         

         3. How to use will in  Verbal questions.

         Will  + subject + be + noun/ main verb/ object ?

Will you be a teacher?

Will you be reporters?

Will they be teachers?

Will Prashant and Sonali  be in Kolhapur?

Will lion and tiger be come?

Won’t she be with us tomorrow?

Won’t he be go?

”””””””””””””””””””””””””””””

टीप.. you  हे द्वितीय पुरुषी कर्त्याचे रूप एकवचन व अनेकवचन दोन्ही मध्ये वापरले जाते.

   Let’s Practice :

    Use shall, will, shan’t, won’t properly in the following sentences.

1. I ….. be a captain.

2. ….. I be a captain?

3. He ….. be a lawyer.

4. ….. he be a lawyer?

5. They …..be painters.

6. ….. they be painters?

7. You ….. be collectors.

8. …… you be collectors?

9. You ….. be a president.

10. …… you be a president?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

             अशा पद्धतीने वाचण्याचा, लिहिण्याचा सराव केल्यास आपणही सहज इंग्रजी बोलू शकतो.